14 tuổi tiếng anh là gì

Khi về hưu tương đối đầy đủ ở tuổi 63, Rockefeller tìm kiếm được rộng lớn 58 triệu đô la góp vốn đầu tư nhập năm 1902.

In full retirement at age 63, Rockefeller earned over $58 million in investments in 1902.

Bạn đang xem: 14 tuổi tiếng anh là gì

Xin hãy chiếu tấm hình Dì Zip 105 tuổi kể từ Sodom, Bắc Carolina.

Now you've got vĩ đại picture Aunt Zip at 105 years old in Sodom, North Carolina.

8 Còn nếu như tất cả chúng ta bị số lượng giới hạn vì thế tuổi già cả hoặc những yếu tố sức mạnh thì sao?

8 What if you are limited in what you can bởi because of advanced age or health problems?

Anh từng nào tuổi?

How old are you?

Lúc tao 17 tuổi thiệt sự là tránh việc sinh mi rời khỏi.

I wasn't myself when I had you when I was seventeen.

Lúc bại liệt ông 37 tuổi và phát triển thành một trong mỗi thượng nghị viên con trẻ nhất của Pháp.

Aged 37, he was one of the youngest French Senators.

Họ được gọi là Những Mái Đầu Bạc—tất cả đều 60 tuổi hoặc già cả rộng lớn.

They were known as the Silver Greys—all 60 years of age or older.

Ứng dụng rất có thể phù phù hợp với chừng tuổi này nếu như những phần mềm đó:

Apps may be suitable for this age if they:

Kepler-10 sở hữu tuổi xấp xỉ 10,6 tỷ năm.

Kepler-10 has a measured age of approximately 10.6 billion years.

Trong bại liệt sở hữu 51% là nam nhi, 49% phụ phái đẹp và 59% bên trên 25 tuổi.

Of those in attendance the first weekend, 59% were male, 41% were female and 59% were over the age of 25.

Lúc 22 tuổi, Luther thâm nhập loại thánh Augustine ở Erfurt.

At the age of 22, Luther entered the Augustine monastery in Erfurt.

Và ở tuổi này, tao thấy sự cách tân và phát triển mạnh nhập kỹ năng trấn áp vận động.

And by this age we see a remarkable evolution in its capacity vĩ đại control movement.

Cháu ko cần đứa năm tuổi.

Xem thêm: kerosene là gì

I'm not five years old.

Một trận động khu đất rộng lớn vẫn xẩy ra Khi tôi mới mẻ chỉ mươi tuổi.

When the big earthquake happened, I was only ten.

tuổi mới lớn thì lông bên trên khung hình thực sự chính thức đâm chồi nhiều hơn thế .

Body hair really gets going during puberty .

giấc mơ họa sỹ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến đổi.

My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.

Một phụ phái đẹp rộng lớn tuổi chạy cho tới và la lên: “Xin nhằm bọn chúng yên!

An older woman came running and cried out: “Leave them alone, please!

Vị vua này cao khoảng chừng 1,78m và tạ thế ở chừng tuổi kể từ 35 cho tới 40 tuổi.

The king was around 5 feet 10 inches (1.78 metres) tall and died between the ages of 35 and 40.

Chú vẫn thấy con cháu yêu thương Iris Tính từ lúc khi con cháu đầy đủ tuổi nhằm hiểu yêu thương là gì.

I have watched you be in love with iris Since you were old enough vĩ đại know what love is.

Và nhờ thế khi 10 tuổi, tôi được cho tới ngôi trường thứ tự trước tiên.

So at the age of 10, I found myself in school for the very first time.

Năm đứa bên dưới 12 tuổi.

Five are under the age of 12.

ADN từng được khuếch tán kể từ những vật mẫu có tính tuổi tương tự động.

DNA has been successfully amplified from specimens of similar age.

Diane, 22 tuổi, đã trải thế Khi ở tuổi thiếu hụt niên.

Diane, 22, reflects on doing sánh as a teenager.

Người thắng lợi nhập cuộc đua mùa này là Danielle Canute, 18 tuổi kể từ Mumbai.

Xem thêm: khẩu hiệu tiếng anh là gì

The winner of the competition was 18 year-old Danielle Canute from Mumbai.

Ông ấy cứu vớt mạng tôi Khi tôi 9 tuổi.

He saved my life when I was nine.