acceleration là gì

/æk'selə'reiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự thực hiện thời gian nhanh tăng, sự giục mau, sự giục gấp
Gia tốc

Gia tốc

Xem thêm: gauntlet là gì

Bạn đang xem: acceleration là gì

acceleration of gravity
(vật lý) tốc độ của trọng lực

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tăng cường, sự tốc độ, sự thực hiện nhanh
acceleration by powering
sự tăng thời gian nhanh phỏng quy tụ bằng phương pháp thổi lên luỹ thừa
acceleration of convergence
sự tăng thời gian nhanh phỏng quy tụ, tốc độ hội tụ
acceleration of Corriolis
sự tăng cường Coriolit
acceleration of gravity
gia tốc trọng trường
acceleration of falliing body toàn thân
sự tăng cường tốc độ vật rơi
acceleration of translation
gia tốc tịnh tiến
angular acceleration
gia tốc góc
average acceleration
gia tốc trung bình
centripetal acceleration
gia tốc phía tâm
acceleration complementary acceleration
sự tăng cường Coriolit, tốc độ Coriolit
instantaneous acceleration
gia tốc tức thời
local acceleration
gia tốc địa phương
normal acceleration
gia tốc pháp tuyến
relative acceleration
gia tốc tương đối
Standar gravitationnal acceleration
gia tốc trọng ngôi trường xài chuẩn
supplemental acceleration
gia tốc tiếp tuyến
total acceleration
gia tốc toàn phần
uniform acceleration
gia tốc đều

Xây dựng

sự tăng nhanh

Y học

tăng tốc, gia tốc

Kỹ thuật cộng đồng

gia tốc

Giải mến VN: Sự tăng hoặc hạn chế vận tốc.

sự gia tốc
sự tăng tốc
acceleration of a falling body
sự tăng cường của vật rơi
acceleration of corrolis
sự tăng cường Coriolit
complementary acceleration
sự tăng cường Coriolit
current-control acceleration, starting
sự tăng cường dòng
reference sound acceleration
sự tăng cường tiếng động chuẩn
sluggish acceleration
sự tăng cường lờ lững (lì máy)
tăng tốc
acceleration (vs)
sự tăng tốc
acceleration device
thiết bị tăng tốc
acceleration distance
khoảng cơ hội tăng tốc
acceleration factor
hệ số tăng tốc
acceleration jet
tia phun tăng tốc
acceleration jet
vòi phun tăng tốc
acceleration lane
dải tăng tốc
acceleration lane
làm lối tăng tốc
acceleration lane
làn tăng tốc
acceleration of a falling body
sự tăng cường của vật rơi
acceleration of corrolis
sự tăng cường Coriolit
acceleration stop
sự ngừng tăng tốc
acceleration switch
thiết bị gửi mạch tăng tốc
acceleration time
thời gian lận tăng tốc
acceleration tolerance
sức Chịu dựng lực tăng tốc
complementary acceleration
sự tăng cường Coriolit
current-control acceleration, starting
sự tăng cường dòng
reference sound acceleration
sự tăng cường tiếng động chuẩn
sluggish acceleration
sự tăng cường lờ lững (lì máy)

Kinh tế

tăng tốc
acceleration clause
điều khoản tăng vận tốc trả nợ
acceleration principle
nguyên tắc tăng tốc

Địa chất

sự tốc độ, gia tốc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Từ ngược nghĩa