address là gì trong tiếng anh

Noun

BrE /ə'dres/
NAmE /ə'dres hoặc 'ædres/

Verb

Bạn đang xem: address là gì trong tiếng anh

Xem thêm: who is that nghĩa là gì

BrE & NAmE /ə'dres/

hình thái từ

  • V-ing: addressing
  • Past: addressed
  • PP: addressed

Thông dụng

Danh từ

Địa chỉ
Bài thủ thỉ, trình diễn văn
Cách phát biểu năng; tác phong khi phát biểu chuyện
Sự khôn khéo, sự khôn khéo ngoan
(số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự giã tỉnh
to pay one's addresses lớn a lady
tán tỉnh một bà, tỏ tình với cùng 1 bà
(thương nghiệp) sự gửi chuồn một chuyến tàu hàng

Ngoại động từ

Đề địa chỉ
to address a letter
đề vị trí bên trên một bức thư
Gửi
to address a letter lớn somebody
gửi một bức thư cho tới ai
Xưng hô, gọi
how lớn address an ambassador
xưng hô ra sao với cùng 1 đại sứ
Nói với, thủ thỉ với, trình diễn thuyết trước; ghi chép cho
to address oneself lớn someone
nói với ai; ghi chép (thư) cho tới ai
to address an audience
nói với thính fake, trình diễn thuyết trước thính giả
Giải quyết, để tâm, phát biểu, phía đến
To address the water shortage, more ponds were built
The team convened lớn address issues in educational reform
Chỉ lăm le đến
The legislation was addressed lớn the assembly
Toàn tâm toàn ý
to address oneself lớn a task
toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ
(thể dục,thể thao) nhắm
to address the ball
nhắm trái ngược bóng (trước Lúc tấn công gôn)

Chuyên ngành

Toán & tin

địa chỉ
current address
địa chỉ hiện nay đại
fast address
địa chỉ cố định
floating address
địa chỉ di động
start address
địa chỉ [ban đầu, xuất phát]
zero address
địa chỉ ko, vị trí zerô

Xây dựng

đánh địa chỉ

Kỹ thuật cộng đồng

địa chỉ

Giải quí VN: Tọa chừng số địa điểm.

định địa chỉ
address resolution protocol
giao thức xác lập địa chỉ
gán địa chỉ

Kinh tế

địa chỉ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abode , box number , direction , domicile , dwelling , headquarters , trang chủ , house , living quarters , location , lodging , number , place of business , place of residence , street , whereabouts , zip code , chalk talk , discourse , dissertation , lecture , oration , pep talk * , pitch , sermon , soapbox , spiel * , talk , allocution , declamation , prelection , suit , air , demeanor , manner , mien , presence , style , diplomacy , savoir-faire , tactfulness , adroitness , bearing , delivery. associated word: vocative , deportment , dexterity , ingenuity , speech , superscription
verb
consign , dispatch , forward , inscribe , label , mark , postmark , remit , route , send , ship , superscribe , transmit , approach , bespeak , Call , deliver speech , deliver talk , discourse , discuss , get on a soapbox , give speech , give talk , greet , hail , lecture , memorialize , orate , pitch , pontificate , root for , sermonize , spiel * , spout , stump * , take the floor , talk , apply oneself lớn , attend lớn , concentrate on , devote oneself lớn , dig , direct , engage in , focus on , give , go at * , go for * , hammer away , have a go at , have at * , knuckle down lớn , peg away , pitch into * , plug away at , take care of , take up , throw oneself into , try , turn , turn lớn , undertake , speak , prelect , appeal , apply , petition , bend , buckle down , concentrate , dedicate , devote , focus , abode , accost , apostrophize , trang chủ , location , residence , speak to

Từ trái ngược nghĩa