address nghĩa là gì

Noun

BrE /ə'dres/
NAmE /ə'dres hoặc 'ædres/

Verb

Bạn đang xem: address nghĩa là gì

Xem thêm: safe là gì

BrE & NAmE /ə'dres/

hình thái từ

  • V-ing: addressing
  • Past: addressed
  • PP: addressed

Thông dụng

Danh từ

Địa chỉ
Bài thủ thỉ, trình diễn văn
Cách phát biểu năng; tác phong khi phát biểu chuyện
Sự khôn khéo, sự tinh ngoan
(số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự giã tỉnh
to pay one's addresses vĩ đại a lady
tán tỉnh một bà, tỏ tình với 1 bà
(thương nghiệp) sự gửi chuồn một chuyến tàu hàng

Ngoại động từ

Đề địa chỉ
to address a letter
đề địa điểm bên trên một bức thư
Gửi
to address a letter vĩ đại somebody
gửi một bức thư cho tới ai
Xưng hô, gọi
how vĩ đại address an ambassador
xưng hô ra sao với 1 đại sứ
Nói với, thủ thỉ với, trình diễn thuyết trước; viết lách cho
to address oneself vĩ đại someone
nói với ai; viết lách (thư) cho tới ai
to address an audience
nói với thính fake, trình diễn thuyết trước thính giả
Giải quyết, để tâm, nhắc, phía đến
To address the water shortage, more ponds were built
The team convened vĩ đại address issues in educational reform
Chỉ toan đến
The legislation was addressed vĩ đại the assembly
Toàn tâm toàn ý
to address oneself vĩ đại a task
toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ
(thể dục,thể thao) nhắm
to address the ball
nhắm ngược bóng (trước Khi tấn công gôn)

Chuyên ngành

Toán & tin

địa chỉ
current address
địa chỉ hiện tại đại
fast address
địa chỉ cố định
floating address
địa chỉ di động
start address
địa chỉ [ban đầu, xuất phát]
zero address
địa chỉ ko, địa điểm zerô

Xây dựng

đánh địa chỉ

Kỹ thuật cộng đồng

địa chỉ

Giải quí VN: Tọa phỏng số địa điểm.

định địa chỉ
address resolution protocol
giao thức xác lập địa chỉ
gán địa chỉ

Kinh tế

địa chỉ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abode , box number , direction , domicile , dwelling , headquarters , trang chủ , house , living quarters , location , lodging , number , place of business , place of residence , street , whereabouts , zip code , chalk talk , discourse , dissertation , lecture , oration , pep talk * , pitch , sermon , soapbox , spiel * , talk , allocution , declamation , prelection , suit , air , demeanor , manner , mien , presence , style , diplomacy , savoir-faire , tactfulness , adroitness , bearing , delivery. associated word: vocative , deportment , dexterity , ingenuity , speech , superscription
verb
consign , dispatch , forward , inscribe , label , mark , postmark , remit , route , send , ship , superscribe , transmit , approach , bespeak , Call , deliver speech , deliver talk , discourse , discuss , get on a soapbox , give speech , give talk , greet , hail , lecture , memorialize , orate , pitch , pontificate , root for , sermonize , spiel * , spout , stump * , take the floor , talk , apply oneself vĩ đại , attend vĩ đại , concentrate on , devote oneself vĩ đại , dig , direct , engage in , focus on , give , go at * , go for * , hammer away , have a go at , have at * , knuckle down vĩ đại , peg away , pitch into * , plug away at , take care of , take up , throw oneself into , try , turn , turn vĩ đại , undertake , speak , prelect , appeal , apply , petition , bend , buckle down , concentrate , dedicate , devote , focus , abode , accost , apostrophize , trang chủ , location , residence , speak to

Từ ngược nghĩa