affected là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to affect
Phân kể từ hiện tại tại affecting
Phân kể từ quá khứ affected
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại affect affect hoặc affectest¹ affects hoặc affecteth¹ affect affect affect
Quá khứ affected affected hoặc affectedst¹ affected affected affected affected
Tương lai will/shall² affect will/shall affect hoặc wilt/shalt¹ affect will/shall affect will/shall affect will/shall affect will/shall affect
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại affect affect hoặc affectest¹ affect affect affect affect
Quá khứ affected affected affected affected affected affected
Tương lai were to affect hoặc should affect were to affect hoặc should affect were to affect hoặc should affect were to affect hoặc should affect were to affect hoặc should affect were to affect hoặc should affect
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại affect let’s affect affect
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.