altitude là gì

/´ælti¸tju:d/

Thông dụng

Danh từ

Độ cao đối với mặt mày biển
( số nhiều) vùng cao đối với mặt mày biển
to lose altitude
(hàng không) không phai cao lên được

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

nơi cao

Toán & tin

chiều cao, chừng cao
altitude of a cone
chiều cao hình nón
altitude of a triangle
chiều cao của tam giác

Kỹ thuật cộng đồng

cao trình
absolute altitude
cao trình tuyệt đối
altitude gauge
dụng cụ đo cao trình
relative altitude
cao trình tương đối
chỗ cao
cốt
độ cao
độ cao đối với mặt mày nước biển

Giải quí EN: The vertical distance of something above a reference point, such as sea level or the earth's surface.

Giải quí VN: Khoảng cơ hội theo hướng đứng của một vật gì bên trên một điểm xác lập, ví dụ như là mực nước hải dương hoặc mặt mày khu đất.

Bạn đang xem: altitude là gì

độ cao tuyệt đối

Địa chất

độ cao (so với mực biển), mốc chừng cao, chừng cao (khi đo thủy chuẩn)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apex , distance , elevation , eminence , loftiness , peak , summit , height , acme , ceiling , stature

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: chicken nghĩa là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ