anyhow là gì

/'enihau/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống anyway

Phó từ

Thế này cũng rất được, cơ hội nào thì cũng được
pay bu anyhow, but tự pay me
anh trả tôi thế này cũng rất được tuy nhiên cần trả tôi
Dầu sao chăng nữa, mặc dù vậy này chuồn nữa
anyhow I must be off tomorrow
dù sao chăng nữa mai tôi cũng cần đi
Đại khái, qua chuyện, tuỳ tiện, được chăng hoặc chớ; cẩu thả, lộn xộn, lung tung
to tự one's work anyhow
làm phiên phiến, thực hiện qua chuyện loa
things are all anyhow
mọi việc đều lộn xộn
to feel anyhow
cảm thấy mức độ khoẻ hạ chuồn, cảm nhận thấy ốm
Kiểu gì
anyhows, this woman is able đồ sộ say, ví go figure
loại gì thì con cái mụ này cũng rằng được, bó tay

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverb
about , anyway , anyhows , any which way , around , at any rate , at random , haphazard , haphazardly , helter-skelter , however , in any case , in any respect , in any way , in either way , in one way or another , in whatever way , nevertheless , random , randomly , regardless , under any circumstances , whatever happens , willy-nilly