as yet là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng nhị chúng ta tiếp tục đính thêm hôn? Các chúng ta tiếp tục định ngày cho tới đám hỏi chưa?

Bạn đang xem: as yet là gì

According vĩ đại our records, we have not yet received a remittance for above invoice.

Theo như kê khai của Cửa Hàng chúng tôi, Cửa Hàng chúng tôi vẫn ko có được chuyển tiền của ông/bà nhằm giao dịch cho tới hóa đơn phía trên.

It is true that…, yet the fact remains that…

Đúng là..., tuy nhiên bên cạnh đó tớ cũng nhận ra...

We have not yet received payment for…

Xem thêm: thunderstorm là gì

Chúng tôi vẫn ko có được khoản giao dịch cho tới...

Ví dụ về đơn ngữ

Why use this as yet another opportunity "oh we women are ví superior and complex".

He also gave a suggestion which is as yet vĩ đại be heard.

Xem thêm: backstory là gì

We don't know as yet if they successfully escape.

Verandas have been broken, doors are off hinges, newspapers and bed-sheets stand in whatever windows remain as yet unbroken.

Does the album have a name as yet?