at which là gì


Where / in which / at which

Bài Học Kế

In, aton là những giới kể từ chỉ về địa điểm, xứ sở, phương phía - In whichAt which nhiều khi được dùng thay cho thế mang lại where trong mỗi mệnh đề quan tiền hệ (relative clauses) cho tới địa điểm, xứ sở, phương phía (location-relative pronoun), thực hiện mang lại lời nói nghe dường như rõ rệt và đúng mực rộng lớn.

Ví dụ:

 • Near where I live there's a wood where you can find wild rabbits.
  Near where I live there's a wood in which you can find wild rabbits.
 • What is the name of the hospital where you were born?
  What is the name of the hospital at which you were born?

Trang Chủ

When / on which

On which nhiều khi được dùng thay cho thế mang lại when trong mỗi mệnh đề quan tiền hệ (relative clauses) về thời giạn (time-relative pronoun), thực hiện mang lại lời nói nghe dường như rõ rệt và đúng mực rộng lớn.

Bạn đang xem: at which là gì

Ví dụ:

Xem thêm: scum là gì

 • The day when I'm forced lớn give up riding will be a sad day for bầm.
  The day on which I'm forced lớn give up riding will be a sad day for bầm.

Vị trí của giới kể từ nhập một câu - Position of prepositions

Nên để ý là trong những thắc mắc giới kể từ thông thường nằm tại vị trí cuối câu. Nó cũng đều có thế đứng trước một đại kể từ liên quan (relative pronoun) và nghe dường như đích qui tắc rộng lớn.

Ví dụ:

 • To which phylum tự roundworms belong?
  Which phylum tự roundworms belong to?
 • In which street does he live?
  Which street does he live in?
 • He lives in the street where all the houses are surrounded by high fences.
  He lives in the street in which the houses are surrounded by high fences
 • For which organisation does he work?
  Which organisation does he work for?
 • He works for a spy network, about which I know nothing.
  He works for a spy network (which) I know nothing about.

Giới kể từ chỉ về địa điểm xứ sở IN, AT và ONThảo luận, chủ kiến hoặc thắc mắc
Cập nhập đợt ở đầu cuối khi 9:30h ngày 31 mon 8 2014
Phạm Công Hiển