audiences là gì


/ˈɔdiəns/

Thông dụng

Danh từ

Những người nghe, thính giả; người coi, khán giả; độc giả, độc giả
Sự nghe
to give audience
lắng nghe
Sự hội loài kiến, sự yết kiến; sự tiếp kiến
to grant an audience lớn somebody
tiếp loài kiến ai
to have an audience of (with) someone
hội loài kiến với ai

Chuyên ngành

Xây dựng

khán thính giả
thính giả

Kinh tế

số người nghe
audience analysis
sự phân tách số người nghe (quảng cáo)
số thính fake (quảng cáo) đối tượng người tiêu dùng quảng cáo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
admirers , assemblage , assembly , congregation , crowd , devotees , fans , following , gallery , gathering , hearers , house , listeners , market , moviegoers , onlookers , patrons , playgoers , public , showgoers , spectators , theatergoers , turnout , viewers , witnesses , audition , conference , consideration , consultation , conversation , discussion , interview , meeting , reception , clientele , ear , ratings , theatricality

Bạn đang xem: audiences là gì

Xem thêm: chatting nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ