blouse nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/blauz/

Bạn đang xem: blouse nghĩa là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề

  Từ ngay gần giống

  overblouse


Từ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản