boats nghĩa là gì

Tàu thuyền
whaleboat
o take a boat for...
Đáp tàu lên đường...
Đĩa hình thuyền (để đựng nước thịt...)

Router(config)#hostname WB2

WB2 (config)#enable secret class

Bạn đang xem: boats nghĩa là gì

WB2(config)#line con cái 0

WB2 (config-line)#password cisco

WB2 (config-line)#login

hasłoTelnet – cisco

WB2 (config)#line vty0 4

WB2 (config-line)#password cisco

WB2 (config-line)#login

WB2 (config)#banner motd z

WB2 (config)#interface serial 0/0/0

WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.242 255.255.255.252

WB2 (config-ip)#no shutdown

WB2 (config)#interface fastEternet0/0

WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.129 255.255.255.192

WB2 (config-ip)#no shutdown

WB2 (config)#interface fastEternet0/1

WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.225

default route East Region

HQ(config)# iproute 192.168.2.0 255.255.254.0 192.0.0.2

default route Internet

HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0

Xxx HQ(config)#interface serial0/0/0

Xxx HQ(config-if)#ip ospf priority1

Xxx HQ(config)#interface serial0/0/1

Xxx HQ(config-if)#ip ospf priority1

WB1(config)#router ospf1

WB1 (config-router)# network172.16.100.1 0.0.0. 127 area 0

Xem thêm: transactions là gì

WB1 (config-router)# network 172.16.100.238 0.0.0.15 area 0

WB1 (config-router)# network 172.16.100.246 0.0.0.3 area 0

WB1(config-router)# network 10.0.0.10.0.0.0area 0

WB1(config-router)# passive-interface fastEternet0/0

WB2(config)#router ospf1

WB2(config-router)# network 172.16.100.1290.0.0. 63 area 0

WB2(config-router)# network 172.16.100.2250.0.0.15

HQ(config)#router ospf1

HQ (config-router)# network 172.16.100.241 0.0.0.3 area 0

HQ(config-router)# network 172.16.100.245 0.0.0.3 area 0 trasa tự bramy domyślnej (default route)

HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0serial 0/0/0

HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0serial 0/0/1

WB1(config)#interface fastEternet0/1WB2(config)#interface fastEternet0/1

WB1(config-if)#ip ospfpriority100 WB2(config-if)#ip ospf priority 50

WB1(config)#interface serial0/0/0 WB2(config)#interface serial0/0/0

WB1#show ip ospf neighbor

WB1#show ip ospf interface serial0/0/0

WB1(config)#interface fastEternet0/1

WB1(config-if)#ip ospfhello-interval 20

WB1(config-if)#ip ospfdead-interval sekundy

WB1(config-if)#end

WB2(config)#interface fastEternet0/1

WB2(config-if)#ip ospfhello-interval 20

WB2(config-if)#ip ospfdead-interval Sekundy

EPC1192.168.0.1 >> ping WestHQ**

Xem thêm: turn into nghĩa là gì

WPC1 172.16.100.126 >> Payroll172.16.100.194**

EPC3 192.168.1.1 >> WPC2172.16.100.190

NetAdmin 172.16.100.130 >> Cisco Server