bóng bay tiếng anh là gì

Nhưng các bạn biết đấy, cho dù là việc cầm cố một ngược bóng bay cũng rất là vui mừng.

But you know, even holding one balloon is lượt thích, kind of happy.

Bạn đang xem: bóng bay tiếng anh là gì

(Thi-thiên 90:10) Đời người như cây trồng, như tương đối thở, như bóng bay qua chuyện.

(Psalm 90:10) Humans come and go lượt thích green grass, lượt thích a passing shadow, lượt thích an exhalation.

Phải, những người dân trình bày Google trở thành bóng bay thì nghĩ rằng thế.

Right, this coming from the guy who said Google was a bubble.

Tôi ghét bỏ bóng bay.

I hate balloons.

Bóng bay đây!

Here, balloons!

Bác sĩ và bóng bay nhiều năm.

Doctor and candy striper.

Cái khi tuy nhiên các bạn còn quí khoác pajama tách ngắn ngủi sở hữu bóng bay ở mông.

You might enjoy the awkwardly tight, cut- off pajama bottoms with balloons.

Bóng bay nhiều năm.

Candy striper.

Quả bóng bay mới nhất.

A new balloon.

Quả bóng bay qua chuyện ngoài những cột ghi lại khuynh hướng về thân thiết hồ nước chứa chấp nước.

The ball had been blown beyond the markers toward the main body toàn thân of the reservoir.

Bác vẫn còn đấy bóng bay chứ?

Do you still have the balloons?

Hãy lần những ngược bóng bay.

Look for my balloons!

Xem thêm: amp là gì

Ai bảo cô nhằm đầu bản thân đích thị phía bóng bay thế chứ?

Why did you put your head in the path of the ball?

Họ thực hiện thú bóng bay.

They make balloon animals.

Cái khi tuy nhiên các bạn còn quí khoác pajama tách ngắn ngủi sở hữu bóng bay ở mông.

You might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.

Gió ngay tức thì chính thức thổi ngược bóng bay xa cách ngoài tôi dọc từ mặt mũi nước.

The wind immediately started blowing the ball away from bu along the top of the water.

Tôi là bong bóng bay, ngón tay nhơ nhuốc, bữa tối tâm sự nằm trong bạn hữu.

I am bubbles and sticky fingers and dinners with friends.

Ông già cả rồi, đâu còn nghịch tặc bóng bay.

You're too old for balloons.

Đây là những con cái khỉ bóng bay bên trên từng TP. Hồ Chí Minh ở Scotland

These are inflatable monkeys in every đô thị in Scotland:

Hắn vẫn cột chết choc tiệt cơ vô bóng bay à?

He tie it to lớn a goddamn helium balloon?

May rằng ngược bóng bay trúng nhập tay cần của thủ trở thành Hà Lan Maarten Stekelenburg.

Luckily, the ball fell right into the arms of the Dutch keeper Maarten Stekelenburg.

Anh ấy chuẩn bị chính thức với cùng một lối bóng bay trực tiếp.

This guy's gonna start with a fastball.

Hãy suy nghĩ về một con cái rệp đang di chuyển bên trên trên một ngược bóng bay to đùng.

Xem thêm: not that là gì

Think of a bug walking on a gigantic balloon.

Có một chiếc bong bóng bay qua chuyện.

It's a quadruple bypass! "