book đọc tiếng anh là gì

book

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: book đọc tiếng anh là gì

UK/bʊk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/bʊk/

  • /b/ as in book
  • /ʊ/ as in foot
  • /k/ as in cat
  • /b/ as in book
  • /ʊ/ as in foot
  • /k/ as in cat