brine là gì

/braɪn/

Thông dụng

Danh từ

Nước biển cả, nước đậm, nước muối
Biển
(thơ ca) nước mắt

Ngoại động từ

Ngâm nhập nước muối; muối hạt (cái gì)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

nước muối hạt thực hiện lạnh

Giải quí VN: Chất lỏng được sản xuất rét vì thế một khối hệ thống hóa rét dùng làm trao thay đổi nhiệt độ.

Kỹ thuật cộng đồng

dung dịch nước muối
sodium chloride brine
dung dịch nước muối hạt NaCl
nước biển
nước muối
atomized brine
nước muối hạt phun sương
brine (circulating) battery
bộ thực hiện rét nước muối
brine (circulating) coil
dàn ống xoắn nước muối
brine accumulator
bể chứa chấp nước muối
brine accumulator
bể tích nước muối
brine addition
cấp tăng nước muối
brine addition
sự cung cấp tăng nước muối
brine agitator
bơm tuần trả nước muối
brine agitator
máy khuấy nước muối
brine air cooler
bơm tuần trả nước muối
brine air cooler
máy khuấy nước muối
brine application
sử dụng nước muối
brine application
ứng dụng nước muối
brine balance tank
bình dãn nở nước muối
brine balance tank
bình thăng bằng nước muối
brine balance tank
bình giãn nở nước muối
brine battery
bộ thực hiện rét nước muối
brine characteristic
đặc tính nước muối
brine charge
khối lượng nước muối hạt nạp
brine charge
nạp nước muối
brine charge
mẻ hấp thụ nước muối
brine charge
sự hấp thụ nước muối
brine charging
nạp nước muối
brine charging
sự hấp thụ nước muối
brine chiller
máy thực hiện rét nước muối
brine circuit
vòng tuần trả nước muối
brine circulating battery
bộ thực hiện rét nước muối
brine circulating coil
giàn ống xoắn nước muối
brine circulation
sự tuần trả nước muối
brine circulation
tuần trả nước muối
brine circulator
bơm tuần trả nước muối
brine circulator
máy khuấy nước muối
brine circulator [mixer]
máy khuấy nước muối
brine coil
giàn ống xoắn nước muối
brine composition
thành phần nước muối
brine concentration
nồng chừng nước muối
brine consumption
sự dung nạp nước muối
brine consumption
tiêu thụ nước muối
brine contaminant
tạp hóa học nước muối
brine contamination
tạp hóa học nước muối
brine cooler
máy thực hiện rét nước muối
brine cooling
làm rét vì thế nước muối
brine cooling coil
dàn ống xoắn nước muối
brine cooling system
băng nước muối
brine cooling system
hệ thống rét nước muối
brine curtain
màn nước muối
brine dehydration apparatus
bộ thực hiện đậm quánh nước muối
brine dehydration apparatus
bộ tách nước của nước muối
brine dehydration apparatus
máy thực hiện đậm quánh nước muối
brine dehydration apparatus
máy tách nước của nước muối
brine density
khối lượng riêng biệt nước muối
brine density
mật chừng nước muối
brine density
tỷ trọng nước muối
brine deposit
cặn lắng nước muối
brine deposit
kết tủa nước muối
brine disposal well
lỗ khoan túa nước muối
brine distributing pipe
ống phân phối nước muối
brine drainage
sửa nước muối
brine droplet
giọt nước muối
brine drum
bình chứa chấp nước muối
brine expansion tank
bình dãn nở nước muối
brine expansion tank
bình thăng bằng nước muối
brine expansion tank
bình giãn nở nước muối
brine feeder
đường cung cấp nước muối
brine flow
dòng nước muối
brine fog
sự vẩn đục nước muối
brine fog
sương quáng gà nước muối
brine fog
vẩn đục nước muối
brine fog freezer
máy kết sầm uất cháo nước muối
brine freezer
máy kết sầm uất nước muối
brine freezing process
quá trình kết sầm uất nước muối
brine froster
máy kết sầm uất nước muối
brine header
ống hùn nước muối
brine heat capacity
nhiệt dung riêng biệt nước muối
brine heater
bộ đun nước muối
brine heater
bộ hâm nước muối
brine heater
bộ thực hiện rét nước muối
brine ice
nước đá kể từ nước muối
brine ice-cream freezer
máy thực hiện kem sử dụng nước muối
brine ice-cream freezer
mày thực hiện kem sử dụng nước muối
brine inhibitor
chất khắc chế nước muối
brine injection
phun cung cấp nước muối
brine injection
sự (phun) cung cấp nước muối
brine level
mức nước muối
brine line
đường đường nước muối
brine main
ống nước muối hạt chính
brine mist
sự vẩn đục nước muối
brine mist
sương quáng gà nước muối
brine mist
vẩn đục nước muối
brine mixer
bơm tuần trả nước muối
brine mixer
máy khuấy nước muối
brine mixing tank
thùng hòa trộn nước muối
brine mixing tank
tăng hòa trộn nước muối
brine pipe
đường ống dẫn nước muối
brine pipe battery
bộ thực hiện rét nước muối
brine pipe circuit
giàn ống xoắn nước muối
brine pipe circuit
sơ đồ gia dụng dẫn nước muối
brine pipe coil
dàn ống xoắn nước muối
brine pipe coil
làm rét vì thế đường nước muối
brine pipe grid
đường ống dẫn nước muối
brine piping
bơm nước muối
brine piping
đường ống dẫn nước muối
brine pump
bơm nước muối
brine pump
tái đậm quánh nước muối
brine reconcentration
tổ tịch thu nước muối
brine recovery unit
nước muối hạt lạnh
brine recovery unit
tổ tịch thu nước muối
brine refrigerant
nước muối hạt lạnh
brine refrigerant
trạm rét (dùng) nước muối
brine refrigerating plant
hệ thực hiện rét nước muối
brine refrigerating plant
trạm rét (dùng) nước muối
brine refrigerating system
làm rét (bằng) nước muối
brine refrigerating system
hệ thống rét nước muối
brine refrigeration
thùng chứa chấp nước muối
brine refrigeration
tăng chứa chấp nước muối
brine reservoir
dung dịch nước muối
brine reservoir
thùng chứa chấp nước muối
brine reservoir
tăng chứa chấp nước muối
brine solution
dung dịch nước muối
brine solution
vẩy tưới nước muối
brine sparge
sự vẩy tưới nước muối
brine spray air cooler
bộ thực hiện rét phun nước muối
brine spray cooler
bộ thực hiện rét phun nước muối
brine spray cooler
máy kết sầm uất phun nước muối
brine spray freezer
máy kết sầm uất phun nước muối
brine spray freezer [freezing system
máy kết sầm uất phun nước muối
brine spray froster
máy kết sầm uất phun nước muối
brine spray nozzle
mũi phun nước muối
brine spray refrigeration
làm rét (bằng) phun nước muối
brine spray system
hệ phun nước muối
brine spray system
hệ thống phun nước muối
brine spraying
phun nước muối
brine spraying
sự phun nước muối
brine storage tank
thùng chứa chấp nước muối
brine storage tank
tăng chứa chấp nước muối
brine stripper
bộ tách nước muối
brine system
hệ nước muối
brine system
hệ thống nước muối
brine tank
thùng chứa chấp nước muối
brine tank
tăng chứa chấp nước muối
brine tank freezing
kết sầm uất vì thế tăng nước muối
brine tank freezing
kết sầm uất vì thế thùng nước muối
brine temperature
nhiệt chừng nước muối
brine temperature control
khống chế nhiệt độ chừng nước muối
brine temperature control
điều chỉnh nhiệt độ chừng nước muối
brine thermostat
rơle nhiệt độ chừng nước muối
brine thermostat
tecmostat nước muối
brine thermostat
thermostat nước muối
brine valve
van nước muối
brine-cooled ice generator [maker]
máy thực hiện đá sử dụng nước muối hạt lạnh
brine-cooling battery
bộ thực hiện rét nước muối
brine-cooling system
hệ rét nước muối
brine-distribution system
hệ phân phối nước muối
CaCl2 brine
nước muối hạt CaCl2
CaCl2 brine
nước muối hạt clorua canxi
CaCl2 brine
nước muối hạt clorua can xi CaCl2
calcium chloride brine
nước muối hạt CaCl2
calcium chloride brine
nước muối hạt clorua canxi
calcium chloride brine
nước muối hạt clorua can xi CaCl2
chilled brine
nước muối hạt lạnh
chilled brine spray system
hệ phun nước muối hạt lạnh
chilled brine spray system
hệ thống phun nước muối hạt lạnh
circulation brine
nước muối hạt tuần hoàn
closed brine cooling system
hệ thực hiện rét nước muối hạt kín
closed brine cooling [refrigeration] system
hệ thống thực hiện rét nước muối hạt kín
closed brine refrigeration system
hệ thực hiện rét nước muối hạt kín
cold brine
nước muối hạt lạnh
cold brine accumulator
bể trữ nước muối hạt lạnh
concentrated brine
nước muối hạt đậm đặc
cool brine
nước muối hạt lạnh
cooled brine
nước muối hạt lạnh
cooled [refrigerated] brine
nước muối hạt lạnh
cooling brine
nước muối hạt lạnh
dense brine
nước muối hạt đậm đặc
diluted brine
nước con muỗi bị loãng
diluted brine
nước muối hạt trộn loãng
eutectic brine
nước muối hạt nằm trong tinh
eutectic brine
nước muối hạt ơtecti
freezing brine
nước muối hạt kết đông
frozen brine
nước muối hạt đóng góp băng
frozen brine
nước muối hạt sầm uất lạnh
frozen brine
nước muối hạt kết đông
frozen brine cartridge
cactut nước muối hạt sầm uất lạnh
frozen brine cartridge
ống nước muối hạt sầm uất lạnh
ice-and-brine mixture
hỗn phù hợp đá nước muối
ice-and-brine mixture
hỗn phù hợp (nước) đá-nước muối
natural brine
nước muối hạt tự động nhiên
recirculating brine
nước muối hạt tái ngắt tuần hoàn
refrigerated brine
nước muối hạt lạnh
refrigerating brine
nước muối hạt lạnh
rich brine
nước muối hạt đậm đặc
saturated brine
nước muối hạt bão hòa
sealed brine cartridge
ống nước muối hạt sầm uất lạnh
ship brine plant
hệ (thống) rét nước muối hạt bên trên tàu thủy
ship brine refrigerating machine
máy rét nước muối hạt bên trên tàu thủy
ship brine system
hệ (thống) rét nước muối hạt bên trên tàu thủy
sodium chloride brine
dung dịch nước muối hạt NaCl
thermostatic brine (regulating) valve
van kiểm soát và điều chỉnh nước muối hạt ổn định nhiệt
two-temperature brine plant
hệ (thống) rét nước muối hạt nhị nhiệt độ độ
two-temperature brine system
hệ (thống) rét nước muối hạt nhị nhiệt độ độ
nước muối hạt (làm lạnh)

Kinh tế

nước muối
beef-curing brine
nước muối hạt nhằm ướp thịt trước bò
brine concentrator
thiết bị cô quánh nước muối
brine drum
thùng gom nước muối
brine floatation tank
thùng tuyển chọn nổi nước muối
brine header
vòi phun nước muối
brine holding tank
thùng bảo vệ nước muối
brine ice
nước muối hạt đã trải sạch
brine line
ống dẫn dịch nước muối
brine refrigeration system
hệ thống thực hiện rét vì thế nước muối
brine regeneration tank
thùng tái ngắt sinh nước muối
brine return tank
thùng chứa chấp nước muối hạt tuần hoàn
brine sparse
sự tưới nước muối
brine spray
vòi phun nước muối
brine spring
nguồn nước muối
brine-off point
thời điểm dừng luân lưu nước muối
calcium chloride brine
nước muối hạt caxi-clorua
closed brine refrigeration system
hệ thống thực hiện rét vì thế nước muối hạt đóng góp kín
sausage in brine
xúc xích trộn nội địa muối
ướp muối
brine cure
sự ướp muối hạt ớt
rapid brine cure
sự ướp muối hạt độ ẩm nhanh

Địa chất

nước muối

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alkali , xanh rì , brackish water , deep , drink , marinade , ocean , pickling solution , preservative , saline , salt water , sea water , sodium chloride solution , vinegar , main , salt , sea