build nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /bild/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây dựng
  Kiểu con kiến trúc
  Khổ người tầm vóc
  man of strong build
  người với tầm vóc khoẻ
  to be of the same build
  cùng tầm vóc

  động kể từ

  xây dựng, xây cất; hình thành, lập nên, thực hiện nên
  to build a railway
  xây dựng lối xe cộ lửa
  to build a new society
  xây dựng một xã hội mới
  birds build nests
  chim thực hiện tổ

  Cấu trúc kể từ

  lớn build into
  xây gắn vô, gắn vô (tường)
  lớn build on (upon)
  dựa vô, tin cẩn vào
  to build on somebody's promises
  dựa vô lời hứa hẹn của ai
  I build on you
  tôi tin cẩn vô anh
  to build up
  xây lấp chuồn, xây bịt chuồn, xây kín đi
  those doors were build up
  những cửa chính cơ bị xây bịt lại
  Xây dựng từ từ nên
  to build up a reputation
  xây dựng dần dần giờ đồng hồ tăm
  Tập họp lại, tụ lại, tích lại (những cái cần thiết nhằm thao tác gì

  Hình Thái từ

  • past: built
  • PP: built
  • V_ing : building

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xây dựng, thiết kế

  Kỹ thuật công cộng

  kiến trúc
  flag build
  kiến trúc phiến đá lát
  lắp ráp
  thiết kế

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  body , conformation , constitution , figure , frame , habit , habitus , physique , shape , annex , building , composition , development , edifice , fabric , fabrication , folly , foundation , house , landmark , makeup , module , pantheon , pavilion , pile , pueblo , real estate , roof , stature , structure , tenement
  verb
  assemble , bring about , carpenter , cast , compile , compose , contrive , engineer , erect , evolve , fabricate , fashion , fit together , forge , size , frame , jerry-build , knock together , make , manufacture , model , prefabricate , produce , put together , put up , raise , rear , reconstruct , sculpture , mix up , superstruct , synthesize , throw together , throw up * , base , begin , constitute , establish , formulate , inaugurate , institute , originate , start , aggrandize , amplify , augment , boost , compound , develop , enlarge , escalate , expand , extend , heighten , improve , intensify , magnify , mount , multiply , strengthen , swell , wax , construct , mold , shape , configure , pattern , structure , build up , burgeon , grow , proliferate , rise , lập cập up , snowball , soar , upsurge , found , ground , predicate , rest , root , underpin , body toàn thân , chisel , create , increase , physique , renovate , undertake , up
  phrasal verb
  incorporate , integrate , develop , aggrandize , amplify , augment , boost , build , burgeon , enlarge , escalate , expand , extend , grow , magnify , mount , multiply , proliferate , rise , lập cập up , snowball , soar , swell , upsurge , wax , ballyhoo , cry , popularize , promote , publicize , talk up , enhance , puff , tout

  Từ ngược nghĩa

  verb
  demolish , destroy , dismantle , knock down , raze , ruin , take down , overthrow , overturn , decelerate , decrease

  Bạn đang xem: build nghĩa là gì

  Xem thêm: jaw là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ