chấp niệm tiếng anh là gì

Nhiều người cảm nhận thấy khó khăn chấp nhận ý niệm này.

Many find that concept difficult vĩ đại accept.

Bạn đang xem: chấp niệm tiếng anh là gì

Nhiều sơn hà rộng lớn vẫn chấp nhận khái niệm này.

Many large states have accepted this concept.

Bởi thế, thiệt rõ nét là Kinh-thánh ko chấp nhận quan tiền niệm “thiên cơ hội của đấng Christ”.

Clearly, therefore, the Scriptures tự not tư vấn the idea of “the divinity of Christ.”

Một người mong muốn chấp nhận khái niệm bại liệt thì cần phải có đức tin yêu biến hóa năng động.

For one vĩ đại accept that concept requires dynamic faith.

Vì thế, Kinh-thánh ko chấp nhận khái niệm về số phận.

The Bible thus rejects the notion of fate.

Nhưng ... tớ cũng cần phải sự quấy rối nếu như tất cả chúng ta chấp nhận ý niệm này.

But also ... we really need some persuasion if we're going vĩ đại accept this.

Các căn nhà văn thời Trung đại và Phục hung thông thường là chấp nhận khái niệm về bảy hành tinh anh.

Medieval and Renaissance writers generally accepted the idea of seven planets.

Nhiều người ko chấp nhận ý niệm ngược khu đất là 1 trong những khối cầu cho tới hàng trăm năm tiếp theo thời Ê-sai.

(Isaiah 40:22) The idea of a spherical earth was not widely accepted until thousands of years after Isaiah’s day.

Rõ ràng, những căn nhà thần học tập này suy nghĩ rời khỏi ý niệm về sự việc bất tử vì thế bọn họ ko thể chấp nhận ý niệm người bị tiêu diệt ko tồn tại”.

“No doubt, the impossibility for the individual vĩ đại conceive of himself as forever deprived of consciousness, was at the bottom of the primitive theory of the perpetuity of existence in some size.”

Các Giáo Phụ không giống, bao gồm Augustine (thế kỷ loại tư-thứ năm CN), chấp nhận ý niệm giá chỉ chuộc trả mang đến Sa-tan.

Other Church Fathers, including Augustine (fourth-fifth centuries C.E.), adopted the idea that the ransom was paid vĩ đại Satan.

Một nguyên tố khiến cho người tớ khó khăn chấp nhận ý niệm về tội tổ tông là tất cả những gì giáo hội dạy dỗ về tội này.

One factor that makes it difficult for people vĩ đại accept the concept of original sin is what the churches have taught about it.

Tôi thấy rằng anh ko chấp sẽ có được khái niệm bại liệt ở phía trên,

See, I sense you're not embracing the concept here.

Xem thêm: low hanging fruit là gì

Rồi ông ý kiến đề xuất công đồng chấp nhận ý niệm mơ hồ nước là Chúa Giê-su “đồng bạn dạng thể” (Hy Lạp: homoousios) với Cha.

He then proposed that the council adopt the ambiguous notion that Jesus was “of one substance” (homoousios) with the Father.

Tuy nhiên, tiến bộ hóa vẫn là 1 trong những quan tiền niệm khó khăn chấp nhận so với một vài người hữu thần.

However, evolution remains a contentious concept for some theists.

chấp nhận ý niệm là những quỉ rất có thể thiện hoặc ác, người Do Thái dễ dẫn đến rớt vào vòng trấn áp của những quỉ.

Having adopted the idea that daimones (demons) could be good or evil, the Jews became ready prey vĩ đại demonic control.

Ai chấp nhận lý thuyết về ngược khu đất tròn trĩnh thì cũng cần chấp nhận khái niệm hợp lý và phải chăng về điểm đối chân, và một vài người đang không mong muốn chấp nhận.

Some could not accept the logical implication of a round earth—the concept of antipodes.

Suốt khoảng tầm 2.000 năm, người tớ tôn trọng và chấp nhận những quan tiền niệm của Aristotle như sự khiếu nại với thiệt.

The views of the revered Aristotle were accepted as fact for some 2,000 years.

Tôi rất có thể chấp nhận khái niệm thông thường trước đó : thông thường là đảm bảo chất lượng và những điều ngoài khái niệm hẹp của thông thường thì tệ.

I can accept the preexisting notion of normal -- that normal is good, and anything outside of that very narrow definition of normal is bad.

Ông với quyền kể từ chối hoặc chấp nhận bạn dạng vẽ khái niệm cơ bản mang đến Last Order.

He had the right vĩ đại reject or accept concept drawings for Last Order.

3 Đối với rất nhiều người thời nay, tội lỗi là 1 trong những khái niệm ko thể chấp nhận.

3 For many today, sin is an unacceptable concept.

Tất cả những căn nhà toán học tập vẫn chấp nhận khái niệm này, từng ngành toán cấp cho ĐH đều nghiên cứu và phân tích nó, và tôi vẫn phân tích và lý giải cho mình nhập vài ba phút.

All research mathematicians accept these ideas, every college math major learns them, and I've explained them vĩ đại you in a few minutes.

Việc nhiều người chấp nhận khái niệm số phận thiệt rời khỏi minh chứng rằng con cái người dân có một nhu yếu cơ bản: ấy là niềm tin yêu điểm một quyền lực tối cao siêu phàm.

The widespread acceptance of the concept of fate actually shows that man has a fundamental need vĩ đại believe in a superior power.

Tuy nhiên, nhiều lúc tất cả chúng ta cũng chấp nhận một vài ý niệm khó khăn, ví dụ điển hình số âm và số dương.

Xem thêm: writer's block là gì

Yet, we sometimes deal with challenging concepts, such as positive and negative numbers.

Với cả sự lôi kéo romantic và mục tiêu khoa học tập, những căn nhà nhân học tập vẫn kể từ chối chấp nhận quan tiền niệm này một cơ hội đơn giản nhắm tới quy mô cai trị Phương Tây.

With both its romantic appeal and its scientific intentions, anthropology has stood for the refusal vĩ đại accept this conventional perception of homogenization toward a dominant Western model.