characterization là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/,kæriktərai'zeiʃn/

Bạn đang xem: characterization là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  sự biểu thị Điểm lưu ý, sự tế bào miêu tả quánh điểm

  Xem thêm: due nghĩa là gì

 • sự truyền đặc điểm mang lại (ai)

  Xem thêm: rhinoplasty là gì

 • sự xây đắp thành công xuất sắc hero (trong một tè thuyết...)Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản