christ là gì

  • Đấng Christ là người
  • Phước lành lặn được ban cho tới những người dân tiêu thụ Đấng Christ
  • Nhân tính (人性) của Đấng Christ – Đức Chúa Trời cho tới như hòn đá vấp váp ngã

Không nên Đức Chúa Trời chỉ phía trên trời và tổ chức công việc cứu vớt chuộc, nhưng mà đích thân mật Ngài vẫn đem lấy xác thịt và cho tới trái ngược khu đất này nhằm rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh thể hiện về Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt vì như thế sự cứu vớt rỗi của trái đất là “Đấng Christ”. Chữ “Cơ Đốc(基督)” của kể từ Cơ Đốc giáo là chữ Hán được phiên âm kể từ chữ Christ lịch sự giờ Trung Quốc.

Bạn đang xem: christ là gì

Nguyên bạn dạng của chữ Christ là Christos(Χριστός) nhập giờ Gờréc, tăng thêm ý nghĩa là “Đấng Chịu xức dầu”. Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời khiến cho xức dầu cho những người được phong thực hiện vua, thầy tế lễ và đấng tiên tri (Xuất Êdíptô Ký 40:13, I Các Vua 19:15-16). Và nhập thân phụ chức vụ này, Ngài lập đi ra những nhận vật hình tượng cho tới Đấng Christ nhằm thực hiện câu nói. tiên tri về Đấng Christ tiếp tục xuất hiện tại nhập thời đại Tân Ước. Cho nên, Đấng Christ đã đi vào với tư cơ hội là vua tựa như Đavít, thầy tế lễ tựa như Mênchixêđéc và đấng tiên tri tựa như Môise.

Dù nhiều người bảo rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tuy nhiên chúng ta lại ko đơn giản dễ dàng gật đầu đồng ý sự giáo dục của Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời nhập thể nhập xác thịt vì như thế sự cứu vớt rỗi của loại người. Thế tuy nhiên, việc ê ko không giống gì với tâm lý của những người dân Giuđa vẫn trình bày với Đức Chúa Jêsus rằng “Ngươi là kẻ nhưng mà tự động xưng là Đức Chúa Trời.”, rồi lặt đá đặng ném Ngài vì chưng thái chừng đối nghịch ngợm vô ĐK so với Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt (Giăng 10:33) Trọng tâm của tín ngưỡng Cơ Đốc giáo là tin cậy nhập “Đức Chúa Trời được sinh đi ra như 1 Con Trẻ”, tức là Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt (Êsai 9:5). Các thánh vật Hội Thánh nguyên sơ đã từng hội chứng rằng Đức Chúa Jêsus – Đấng vẫn sinh đi ra và phát triển nhập xác thịt đó là Đấng phát minh muôn vật và là Đức Chúa Trời xứng đáng ngợi tán tụng đời đời kiếp kiếp (Giăng 1:1-3, Rôma 9:5, I Giăng 5:20).

Những người Giuđa 2000 năm vừa qua dường như không gật đầu đồng ý Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, là vì như thế Ngài với hình hình họa thế giới tựa như bạn dạng thân mật chúng ta (Giăng 10:30-33). Thế tuy nhiên, những sứ vật lại xác tín rằng Đức Chúa Jêsus đó là Đức Chúa Trời, dầu Ngài đã đi vào nhập hình hình họa tựa như loại người và sinh hoạt tựa như chúng ta. Kinh Thánh Tân Ước nhưng mà những sứ vật biên chép có tương đối nhiều nội dung nhấn mạnh vấn đề rằng nên tin cậy Đức Chúa Jêsus, là Đấng cho tới nhập xác thịt. Trong bức thơ gởi cho tới Timôthê, sứ vật Phaolô vẫn nhấn mạnh vấn đề về thực sự rằng Ðức Chúa Jêsus là Người.

“Vì có duy nhất một Ðức Chúa Trời, và có duy nhất một Ðấng Trung bảo ở thân mật Ðức Chúa Trời và loại người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là kẻ.” I Timôthê 2:5

Phaolô vẫn thêm thắt kể từ xẻ ngữ “là người” nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng “Đấng Christ là người”. Phaolô thực hiện sáng sủa tỏ một cơ hội rõ nét về Đấng Christ nhưng mà bạn dạng thân mật bản thân đang được tin cậy và cả trái đất nên tiêu thụ, đó là Đấng Christ nhập hình hình họa thế giới như tất cả chúng ta. Như vậy, những sứ vật vẫn kiêu hãnh về Đấng Christ, là người; trái ngược ngược hẳn với những người dân Giuđa từng kháng đối Đức Chúa Jêsus nhập 2000 năm vừa qua nhưng mà bảo rằng “Ngươi là kẻ nhưng mà làm thế nào lại xưng là Đức Chúa Trời được?” Sứ vật Giăng bảo rằng người này lắc đầu Đức Chúa Jêsus cho tới nhập xác thịt thì ấy là kẻ nhận lấy thần của kẻ đối địch với Đấng Christ.

“Bởi điều nầy, hãy phân biệt Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Phàm thần này xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt nhưng mà Thành lập và hoạt động, thần này là vì chưng Đức Chúa Trời; còn thần này ko xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng nên vì chưng Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng mà những con cái vẫn nghe rằng hầu cho tới, và hiện tại hiện nay đã ở nhập trần thế rồi.” I Giăng 4:2-3

Giăng bảo rằng thần này xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt nhưng mà Thành lập và hoạt động, thần này là vì chưng Đức Chúa Trời. trái lại, thần này lắc đầu thực sự rằng Đấng Christ cho tới nhập hình hình họa xác thịt tựa như tất cả chúng ta, ấy là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, trình bày cách tiếp theo này là thần của Satan – kẻ đang được đối nghịch ngợm với Đức Chúa Trời. Cứ như vậy, những sứ vật đã từng hội chứng một cơ hội mạnh mẽ và uy lực rằng Đức Chúa Trời – đó là Đấng Christ đã đi vào nhập xác thịt nhằm cứu vớt rỗi trái đất.

Phước lành lặn được ban cho tới những người dân tiêu thụ Đấng Christ

Không những nhập 2000 năm vừa qua, nhưng mà nhập thời đại này cũng đều có nhiều người ko gật đầu đồng ý thực sự rằng Đức Chúa Trời cho tới là kẻ y sì với tất cả chúng ta. Vì đôi mắt vong hồn của mình hiện nay đang bị lép vế vì chưng ý niệm cố hữu rằng nếu như là Đức Chúa Trời thì nên xuất hiện tại nhập sự vinh hiển rộng lớn lao cho tới nỗi ko thể tưởng tượng nổi. Thế tuy nhiên, những sứ vật vẫn tiêu thụ đích đắn Đức Chúa Jêsus xuất hiện tại nhập hình hình họa xác thịt nhát mọn. Đức Chúa Trời vẫn gửi gắm chiếc chìa khóa Nước Thiên Đàng và ban quyền thế được trở thành con cháu của Đức Chúa Trời cho những sứ vật vẫn tiêu thụ Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt.

“Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sinh sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán nằm trong người rằng: Hỡi Simôn, con cái Giôna, ngươi với phước đó; vì như thế chẳng nên thịt và huyết tỏ cho tới ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha tao phía trên trời vậy… Ta tiếp tục gửi gắm chiếc chìa khóa nước thiên đường cho tới ngươi…” Mathiơ 16:16-19

“Ngôi Lời ở trần thế, và trần thế vẫn tạo ra sự vì chưng Ngài; tuy nhiên trần thế chẳng từng coi biết Ngài. Ngài đã đi vào nhập xứ bản thân, tuy nhiên dân bản thân ko phải nhận lấy. Nhưng hễ ai đó đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho tới quyền luật lệ trở thành con cháu Đức Chúa Trời, là ban cho tới những kẻ tin cậy danh Ngài.” Giăng 1:10-12

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

Cần nên coi biết đích đắn và tiêu thụ Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt nhằm cứu vớt rỗi loại người trải qua câu nói. tiên tri Kinh Thánh thì mới có thể hoàn toàn có thể có được phước lành lặn Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chứ không hề nên cứ đối nghịch ngợm với Ngài vì chưng bị nhốt nhập ý niệm cố hữu.

Nhân tính (人性) của Đấng Christ – Đức Chúa Trời cho tới như hòn đá vấp váp ngã

Nếu bảo rằng Đức Chúa Trời cho tới trái ngược khu đất này thì vô kể người kỳ vọng rằng Ngài sẽ tới nhập vinh hiển rộng lớn nhưng mà người tao nhìn thấy được vì chưng đôi mắt. Liệu Kinh Thánh cũng giáo dục như vậy chăng?

“Ai tin cậy điều vẫn rao truyền cho tới tất cả chúng ta, và cánh tay Đức Giêhôva và được trầm trồ cho tới ai? Người vẫn phát triển trước mặt mũi Ngài như một chiếc chồi, như khuôn mẫu rễ đi ra kể từ khu đất thô. Người chẳng với tưởng tượng, chẳng với sự đẹp nhất đẽ; Khi tất cả chúng ta thấy người, không tồn tại sự chất lượng đẹp nhất cho tới tất cả chúng ta ưa quí được.” Êsai 53:1-2

Vào khoảng tầm 700 năm vừa qua Khi Đức Chúa Jêsus cho tới khu đất này, Kinh Thánh Cựu Ước vẫn tiên tri về Đức Chúa Jêsus – Đấng tiếp tục gánh vác thay cho tội lỗi của loại người và Chịu đựng sự cực khổ nàn, tựa như một chiếc rễ đi ra kể từ khu đất thô. Cái rễ đi ra kể từ khu đất thô chỉ hoàn toàn có thể là tình trạng ko được phát triển một cơ hội chất lượng đẹp nhất vì như thế không tồn tại nước. Hơn nữa, và được chép rằng Ngài không tồn tại hình hình họa quan trọng đặc biệt gì xứng danh đánh giá và nhận định là Đức Chúa Trời. Cũng được chép rằng Ngài chẳng với tưởng tượng, chẳng với sự xinh xắn và Khi người tao thấy Ngài thì cũng không tồn tại sự chất lượng đẹp nhất gì xứng đáng nhằm ưa quí được. Khác với việc kỳ vọng của những người dân trần thế, Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ tới nhập hình hình họa nhát mọn như vậy. Dầu vậy, nếu như cứ ấn định coi biết Đấng Christ trải qua góc nhìn xác thịt thì ko rời tránh bị vấp váp té vì như thế Ngài.

“Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh; những ngươi nên làm hoảng hốt Ngài và hãi kinh Ngài. Ngài được xem là điểm thánh, tuy nhiên cũng chính là hòn đá vấp váp té, vầng đá vướng vướng cho tất cả nhì căn nhà Ysơraên, và là bẫy nằm trong lưới cho tới dân ở trở nên Giêrusalem vậy. hầu hết người nhập chúng ta tiếp tục vấp váp chân; tiếp tục té và giập nát; tiếp tục rơi nhập lưới và bị tóm gọn.” Êsai 8:13-15

Hai căn nhà Ysơraên là chỉ về những người dân tự động xưng rằng bản thân tin cậy nhập Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, được tiên tri rằng Giêhôva Đức Chúa Trời tiếp tục trở thành hòn đá vấp váp té, vầng đá vướng vướng, là bẫy nằm trong lưới so với chúng ta, và nhiều người có khả năng sẽ bị vấp váp té và vướng vướng vì chưng Đức Chúa Trời. Giả sử Đức Chúa Trời xuất hiện tại nhập hình hình họa vinh hiển xứng đáng nhằm toàn bộ quý khách thừa nhận thì vững chắc tiếp tục không có ai bị vấp váp phạm. Song, vì như thế Ngài cho tới nhập xác thịt nên nhiều người coi nhập góc nhìn xác thịt của Đức Chúa Trời rồi bị vấp váp chân, té té và giập nát nhừ. Đối với những người dân như vậy, Đấng Christ – Đấng vô cùng quan trọng cho việc cứu vớt rỗi, đang trở thành hòn đá vấp váp té và vầng đá vướng vướng. Sứ vật Phierơ thực hiện hội chứng rằng câu nói. tiên tri nhập Êsai chương 8 và được ứng nghiệm vì chưng Đức Chúa Jêsus cho tới nhập xác thịt.

“Hãy lại gần Ngài là hòn đá sinh sống, bị người tao loại đi ra, tuy nhiên được lựa chọn và quí trước mặt mũi Đức Chúa Trời… Vậy nên, cho tới bạn bè là người vẫn tin cậy, thìa là đá quí; tuy nhiên cho tới những kẻ ko tin cậy, thì Hòn đá nhưng mà bị công nhân xây nhà ở loại đi ra, Bèn trở thành đá ngóc ngách nhà cửa, là Đá thực hiện cho tới vấp váp váp, là đá rộng lớn thực hiện cho tới rơi ngã; chúng ta bị vấp váp đá ê, vì như thế ko vâng phục Đạo, và điều đó vẫn ấn định sẵn cho tới chúng ta rồi.” I Phierơ 2:4-8

Lý vì thế Đức Chúa Jêsus phát triển thành hòn đá vấp váp té và vầng đá vướng vướng là vì như thế Ngài vẫn xuất hiện tại nhập hình hình họa xác thịt quá đỗi nhát mọn nhằm hoàn toàn có thể tin cậy Ngài là Đức Chúa Trời. Trên thực tiễn, Khi đánh giá sinh hoạt và yếu tố hoàn cảnh của Đức Chúa Jêsus, những người dân chỉ coi coi góc nhìn xác thịt của Đấng Christ thì đều đã trở nên tạo cho vấp váp té. Cho nên, Phierơ bảo rằng “đã ấn định sẵn” hầu cho tới chúng ta bị vấp váp té rồi. Đức Chúa Trời vẫn ấn định sẵn hầu cho những người này chỉ coi coi phần xác thịt của Đấng Christ thì sẽ không còn thể phân biệt được Đấng Christ.

Xem thêm: rhinoplasty là gì

Việc thực hiện hội chứng về thực sự Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, là vì chưng câu nói. tiên tri Kinh Thánh, chứ không hề nên bên trên góc nhìn mang tính chất xác thịt của Đức Chúa Jêsus (Giăng 5:39). Tuy nhiên, những người dân Giuđa đương thời dường như không xem xét cho tới câu nói. tiên tri Kinh Thánh nhưng mà Đức Chúa Jêsus thực hiện ứng nghiệm, chúng ta chỉ nhìn thấy phần xác thịt của Ngài không giống với kỳ vọng của bạn dạng thân mật chúng ta, nên đã trở nên vấp váp té. Ngày ni, tất cả chúng ta nên phân biệt Đấng Christ, tức là Đức Chúa Trời cho tới nhập xác thịt trải qua câu nói. tiên tri Kinh Thánh chứ không hề nên góc nhìn mang tính chất xác thịt.

Đức Chúa Jêsus tuyên thân phụ gửi gắm ước mới

Theo câu nói. tiên tri Giêhôva Đức Chúa Trời tiếp tục lập một gửi gắm ước mới nhất, Đức Chúa Jêsus vẫn lập gửi gắm ước mới nhất vì chưng Lễ Vượt Qua. Nhân loại được trao lấy sự buông tha tội hoàn hảo vẹn và sự sinh sống đời đời kiếp kiếp vì chưng Lễ Vượt Qua gửi gắm ước mới nhất.