chữ h tiếng anh đọc là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ bảy, 14/5/2016, 03:00 (GMT+7)

Âm /h/ được xem như là âm nửa vẹn toàn âm, nửa phụ âm, nên chữ H mặc dù chính thức của một kể từ vựng tuy nhiên thật nhiều lúc không được trừng trị âm.

Bạn đang xem: chữ h tiếng anh đọc là gì

Tuy không tồn tại nguyên lý rõ ràng cho tới chữ H lúc nào thì câm và lúc nào thì được trừng trị âm rõ rệt, tuy nhiên con số kể từ vựng chính thức bằng văn bản H nhưng mà trừng trị âm với chữ H câm không nhiều nếu không muốn nói là rất ít, nên căn phiên bản là kẻ học tập giờ Anh hoàn toàn có thể lưu tâm và học tập nằm trong được bọn chúng. Còn phần rộng lớn những kể từ vựng với chữ H, thì chữ H được trừng trị âm là /h/, và trong cả cặp phụ âm WH thì khi gặp gỡ vẹn toàn âm O theo gót sau nó, tức là WH + O, chữ WH cũng rất được trừng trị âm là /h/.

Chữ H được phát âm là /h/

1. hammer /ˈhæmər/ (adj) kiểu búa

2. hazard /ˈhæzərd/ (n) côn trùng nguy cấp hiểm

3. hazy /ˈheɪzi/ (adj) loà mịt

4. heap /hiːp/ (n) đống

5. heat /hiːt/ (n) mức độ nóng

6. heel /hiːl/ (n) gót chân

7. hike /haɪk/ (v) quốc bộ lối dài

8. hill /hɪl/ (n) đồi

9. holiday /ˈhɑːlɪdeɪ/ (n) ngày nghỉ

10. hook /hʊk/ (n) lưỡi câu

Chữ WH được trừng trị âm là /w/, tuy nhiên phần rộng lớn chữ WH + O sẽ tiến hành trừng trị âm là /h/

1. who /huː/ (pron)

2. whole /həʊl/ (n) toàn bộ

Xem thêm: given that là gì

3. wholefood /ˈhəʊlfuːd/ (n) thực phẩm vẹn toàn chất

4. wholehearted /ˌhəʊlˈhɑːrtɪd/ (adj) toàn tâm toàn ý

5. wholenumber /həʊlˈnʌmbər/ (n) số nguyên

6. wholesale /ˈhəʊlseɪl/ (n) sự phân phối buôn

7. wholesome /ˈhəʊlsəm/ (adj) lành lặn mạnh

8. whom /huːm/ (pron)

9. whose /huːz/ (pron) của ai

Chữ H cũng có thể ko được phát âm, nó gọi là “ phụ âm câm”

1. honest /ˈɑːnɪst/ (adj) trung thực

2. honor /ˈɑːnər/ (n) danh dự

3. honorable /ˈɑːnərəbl/ (adj) danh giá

4. honorary /ˈɑːnəreri/ (adj) được trao như 1 danh dự

5. honorific /ˌɑːnəˈrɪfk/ (adj) kính cẩn

Xem thêm: id card là gì

6. hourglass /ˈaʊrglæs/ (n) đồng hồ đeo tay cát

Chú ý: Những nguyên lý bên trên chỉ chính với phần rộng lớn những tình huống chứ không cần thể vận dụng với 100% những kể từ vựng giờ Anh với chứa chấp chữ H.

Thầy giáo Nguyễn Anh Đức
Tác fake cuốn Luyện siêu trí ghi nhớ kể từ vựng giờ Anh theo gót cách thức Do Thái