circulation là gì

/ˌsɜrkjuˈleɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự lưu thông
the circulation of the blood
sự lưu thông của máu
Sự xuất hiện (tiền tệ)
to put into circulation
cho lưu hành
to withdraw from circulation
không mang đến xuất hiện, thu hồi
Tổng số sản xuất (báo, tập san...)
Tiền, đồng tiền
(toán học) lưu số

Toán & tin

(giải tích ) lưu số, lưu thông; sự tuần trả, sự lưu truyền
goods circulation
(toán tài chính ) sự lưu ship hàng hoá

Kỹ thuật cộng đồng

lưu số
lưu thông
circulation area
không gian giảo lưu thông
circulation road
đường lưu thông
circulation space
không gian giảo lưu thông
goods circulation
sự lưu thông mặt hàng hóa
sự lưu thông
goods circulation
sự lưu thông mặt hàng hóa
sự tuần hoàn
air circulation
sự tuần trả gió
air circulation
sự tuần trả ko khí
brine circulation
sự tuần trả nước muối
chilled-water circulation
sự tuần trả nước lạnh
circulation of the air
sự tuần trả của ko khí
continuous circulation
sự tuần trả liên tục
cooled water circulation
sự tuần trả nước lạnh
cooling water circulation
sự tuần trả nước giải nhiệt
forced circulation
sự tuần trả chống bức
free circulation
sự tuần trả tự động nhiên
freon circulation
sự tuần trả freon
gravity circulation
sự tuần trả tự động nhiên
heated air circulation
sự tuần trả không gian nóng
oil circulation
sự tuần trả dầu
secondary circulation
sự tuần trả loại cấp
thermal circulation
sự tuần trả nhiệt
water circulation
sự tuần trả nước
tuần hoàn
air circulation
sự tuần trả gió
air circulation
sự tuần trả ko khí
air circulation
tuần trả gió
air circulation
tuần trả khí
air circulation control
điều chỉnh tuần trả gió
air circulation control
sự kiểm soát và điều chỉnh tuần trả gió
air circulation defrosting
phá băng bởi vì tuần trả gió
air circulation duct
đường ống tuần trả khí
air circulation pattern
mô hình tuần trả gió
air circulation space
không gian giảo tuần trả gió
air circulation thawing
phá băng bởi vì tuần trả gió
ammonia circulation
vòng tuần trả amoniac
ammonia circulation
vòng (tái) tuần trả amoniac
brine circulation
sự tuần trả nước muối
brine circulation
tuần trả nước muối
chilled-water circulation
sự tuần trả nước lạnh
chilled-water circulation
tuần trả nước lạnh
circulation (ofa liquid)
tuần trả của hóa học lỏng
circulation boiler
nồi khá loại tuần hoàn
circulation brine
nước muối hạt tuần hoàn
circulation circuit
sơ thiết bị vòng tuần hoàn
circulation closed piping
đường ống tuần trả khép kín
circulation flow
dòng tuần hoàn
circulation flow
luồng chảy tuần hoàn
circulation loop
vòng tuần hoàn
circulation lubrication
sự chất trơn tru tuần hoàn
circulation method
phương pháp tuần hoàn
circulation of the air
sự tuần trả của ko khí
circulation oiling
sự chất trơn tru tuần hoàn
circulation oiling
sự tra dầu tuần hoàn
circulation pipe
đường ống tuần hoàn
circulation pipe
ống tuần hoàn
circulation pump
bơm tuần hoàn
circulation pump
máy bơm tuần hoàn
circulation rate of refrigerant
tỷ số môi hóa học rét mướt tuần hoàn
circulation ratio
tỷ lệ tuần hoàn
circulation ratio
tỷ số tuần hoàn
circulation receiver
bình chứa chấp tuần hoàn
circulation shaft
giếng mỏ tuần hoàn
circulation system
hệ tuần trả khí
circulation system
hệ tuần trả nước
circulation system
hệ thống tuần hoàn
circulation system
hệ tuần hoàn
circulation water
nước tuần hoàn
circulation-type hot water supply system
hệ thống cấp cho nước loại tuần hoàn
clean oil circulation furnace
lò tuần trả bởi vì dầu sạch
collateral circulation
tuần trả bàng hệ
continuous circulation
sự tuần trả liên tục
continuous circulation
tuần trả liên tục
coolant circulation system
hệ tuần trả hóa học vận chuyển lạnh
cooled water circulation
sự tuần trả nước lạnh
cooled water circulation
tuần trả nước lạnh
cooling water circulation
sự tuần trả nước giải nhiệt
cooling water circulation
tuần trả nước giải nhiệt
cross circulation
tuần trả chéo
enterohepatic circulation
tuần trả ruột gan
fetal circulation
tuần trả bầu nhi
force circulation
tuần trả chống bức
forced circulation
sự tuần trả chống bức
forced circulation battery
dàn tuần trả chống bức
forced circulation boiler
nồi khá tuần trả chống bức
forced-circulation battery
giàn tuần trả chống bức
forced-circulation boiler
lò tuần trả chống bức
forced-circulation boiler
nồi khá tuần hoàn
forced-circulation loop
vòng tuần trả chống bức
free circulation
sự tuần trả tự động nhiên
free circulation
tuần trả tự động nhiên
freon circulation
sự tuần trả freon
freon circulation
tuần trả freon
gas circulation loop
vòng tuần trả khí
gravity circulation
sự tuần trả tự động nhiên
gravity circulation
tuần trả nhờ trọng lực
gravity circulation
tuần trả theo dõi trọng lực
gravity circulation
tuần trả tự động nhiên
heated air circulation
sự tuần trả không gian nóng
hydraulic circulation system
hệ tuần trả thủy lực
liquid circulation
lỏng tuần hoàn
liquid circulation
tuần trả lỏng
liquid circulation pump
bơm tái mét tuần trả lỏng
liquid circulation pump
bơm tuần trả lỏng
liquid coolant circulation system
hệ (thống) tuần trả hóa học vận chuyển lỏng
loose circulation
tuần trả tự động do
lost circulation alarm
báo động tổn thất tuần hoàn
mud circulation
tuần trả bùn
natural circulation boiler
nồi khá tuần trả tự động nhiên
oil circulation
sự tuần trả dầu
oil circulation
tuần trả dầu
open air circulation system
hệ (thống) tuần trả không gian hở
open air circulation system
hệ thống tuần trả không gian hở
positive circulation
tuần trả chống bức
pressurized refrigerant circulation
tuần trả môi hóa học rét mướt nén
pulmonary circulation
hệ tuần trả tim - phổi
pump circulation
sự bơm tuần hoàn
pump circulation
tuần trả của bơm
pump circulation system
hệ (thống) bơm tuần hoàn
pump circulation system
hệ thống bơm tuần hoàn
pump circulation system
hệ tuần trả của bơm
rate of air circulation
tốc chừng tuần trả khí
rate of air circulation
tốc chừng tuần trả ko khí
rate of air circulation
tỷ lệ tuần trả ko khí
refrigeration by circulation
sự thực hiện rét mướt bởi vì tuần hoàn
reverse circulation
tuần trả ngược
reverse circulation drill
máy khoan tuần trả ngược
secondary circulation
sự tuần trả loại cấp
semienvelop air circulation system
hệ (thống) tuần trả không gian nửa khép kín
systemic circulation
tuần trọn vẹn thân
thermal circulation
sự tuần trả nhiệt
thermal circulation
tuần trả nhiệt
vaporous refrigerant circulation system
hệ (thống) tuần trả khá môi hóa học lạnh
velocity of circulation
vận tốc tuần hoàn
water circulation
sự tuần trả nước
water circulation pump
bơm tuần trả nước

Kinh tế

sự đối lưu
sự lưu thông
circulation of commodities
sự lưu thông mặt hàng hóa
coin circulation
sự lưu thông chi phí đúc
free circulation
sự lưu thông miễn thuế
note circulation
sự lưu thông chi phí giấy
sự tuần hoàn
juice circulation
sự tuần trả dịch quả
natural circulation
sự tuần trả tự động nhiên
thermal circulation
sự tuần trả nhiệt

Nguồn không giống

  • circulation : Corporateinformation

Nguồn không giống

  • circulation : bized

Địa chất

sự lưu thông, sự tuần trả, sự lưu trả

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apportionment , currency , dissemination , spread , transmission , circling , circuit , circumvolution , current , flow , flowing , gyration , gyre , motion , revolution , rotation , round , turn , twirl , wheel , whirl , dispersal , dispersion

Từ trái ngược nghĩa