clarifying là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈklɛr.ə.ˌfɑɪ/

Ngoại động từ[sửa]

clarify ngoại động từ /ˈklɛr.ə.ˌfɑɪ/

  1. Lọc, gạn.
  2. Làm mang lại tươi sáng dễ nắm bắt.

Chia động từ[sửa]

clarify

Bạn đang xem: clarifying là gì

Xem thêm: khó khăn tiếng anh là gì

Xem thêm: barbell là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to clarify
Phân kể từ hiện tại tại clarifying
Phân kể từ vượt lên trước khứ clarified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại clarify clarify hoặc clarifiest¹ clarifies hoặc clarifieth¹ clarify clarify clarify
Quá khứ clarified clarified hoặc clarifiedst¹ clarified clarified clarified clarified
Tương lai will/shall² clarify will/shall clarify hoặc wilt/shalt¹ clarify will/shall clarify will/shall clarify will/shall clarify will/shall clarify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại clarify clarify hoặc clarifiest¹ clarify clarify clarify clarify
Quá khứ clarified clarified clarified clarified clarified clarified
Tương lai were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại clarify let’s clarify clarify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

clarify nội động từ /ˈklɛr.ə.ˌfɑɪ/

  1. Trong đi ra, sạch sẽ đi ra.
  2. Trở trở nên tươi sáng dễ nắm bắt (văn).

Chia động từ[sửa]

clarify

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to clarify
Phân kể từ hiện tại tại clarifying
Phân kể từ vượt lên trước khứ clarified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại clarify clarify hoặc clarifiest¹ clarifies hoặc clarifieth¹ clarify clarify clarify
Quá khứ clarified clarified hoặc clarifiedst¹ clarified clarified clarified clarified
Tương lai will/shall² clarify will/shall clarify hoặc wilt/shalt¹ clarify will/shall clarify will/shall clarify will/shall clarify will/shall clarify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại clarify clarify hoặc clarifiest¹ clarify clarify clarify clarify
Quá khứ clarified clarified clarified clarified clarified clarified
Tương lai were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify were to clarify hoặc should clarify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại clarify let’s clarify clarify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "clarify", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=clarify&oldid=1813085”