commissioner là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/kə'miʃnə/

Bạn đang xem: commissioner là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với ngôi nhà đề
 • danh từ

  người được uỷ quyền

 • uỷ viên hội đồng

 • người đại biểu cơ quan ban ngành TW (ở tỉnh, quần thể...)

  Xem thêm: disease nghĩa là gì

  Từ sát giống

  sub-commissioner commissionership


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản