complexity là gì

Công cụ cá nhân
 • /kəm´pleksiti/

  Thông dụng

  Cách viết lách không giống complicacy

  Bạn đang xem: complexity là gì

  Danh từ

  Sự phức tạp, sự rắc rối
  Điều phức tạp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [độ, tính] phức tạp
  computational complexity
  độ phức tạp tính toán

  Xây dựng

  sự phức tạp

  Kỹ thuật cộng đồng

  phức tạp
  chip complexity
  độ phức tạp của chip
  complexity class
  lớp phức tạp
  complexity measure
  độ phức tạp
  complexity measure
  mức đo chừng phức tạp
  computational complexity
  độ phức tạp tính toán
  rắc rối

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái ngược nghĩa

  Xem thêm: high nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ