complication là gì

 • /,kɔmpli'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phức tạp, sự rắc rối
  (y học) đổi mới chứng

  Chuyên ngành

  Y học

  biến chứng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  aggravation , complexity , confusion , development , difficulty , dilemma , drawback , embarrassment , entanglement , factor , intricacy , obstacle , problem , snag , trang web , catch , convolution , fly in the ointment , hitch , illness , imbroglio , involution , ramification , snarl , tangle

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: complication là gì

  Xem thêm: holding tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ