components là gì

/kəm'pounənt/

Thông dụng

Tính từ

Hợp trở nên, cấu thành
component parts
những thành phần cấu thành

Danh từ

Thành phần, phần thích hợp thành

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Thành phần, thành phần, chi tiết

Xây dựng

bộ phận (máy)

Y học

hệ nơron

Kỹ thuật cộng đồng

bộ phận
advanced component
bộ phận hiện nay đại
component manufacture
sự sản xuất cỗ phận
component recovery record
bản ghi bình phục cỗ phận
delay component
bộ phận trễ
gray component replacement
thay thế thành phần xám
ICR (independentcomponent release)
sự dỡ thành phần phụ thuộc
independent component release (ICR)
sự dỡ thành phần phụ thuộc
insertion component for blocking
bộ phận ghép nhập nhằm thích hợp khối
layout component
bộ phận tổ hợp
propulsion component
bộ phận đẩy
steering component
bộ phận lái
weld-fabricated component
bộ phận hàn
bộ phận cấu thành
cấu tạo
hợp phần
coarse component
hợp phần thô
component force
lực thích hợp phần
component generator
bộ sinh thích hợp phần
component generator
máy vạc thích hợp phần
fine component
hợp phần mịn
linh kiện
acoustical component
linh khiếu nại âm thanh
active component
linh khiếu nại căn nhà động
active component
linh khiếu nại tích cực
component density
mật phỏng linh kiện
component error
lỗi linh kiện
component insertion tape
băng lắp ráp linh kiện
component level
mặt vị linh kiện
component level
mức linh kiện
component library
thư viện linh kiện
component maker
nhà tạo ra linh kiện
component side
mặt với linh kiện
component side
phía linh kiện
component symbol
ký hiệu linh kiện
delay component
linh khiếu nại trễ
discrete component
linh khiếu nại rời
discrete component circuit
mạch linh phụ kiện rời
electrical component
linh khiếu nại điện
electronic component
linh khiếu nại năng lượng điện tử
high-frequency component
linh khiếu nại cao tần
idle component
linh khiếu nại chạy không
integrated component
linh khiếu nại tích hợp
integrated electronic component
linh khiếu nại năng lượng điện tử tích hợp
integrated hybrid component
linh khiếu nại lai tích hợp
logic component
linh khiếu nại lôgic
magnetostrictive component
linh khiếu nại kể từ giảo
n-type component
linh khiếu nại loại n
NMOS component
linh khiếu nại NMOS
non-linear circuit component
linh khiếu nại mạch phi tuyến
opto-electronic component
linh khiếu nại quang đãng năng lượng điện tử
p-n-p component
linh khiếu nại p-n-p
parasitic component
linh khiếu nại parazit
passed component
linh khiếu nại được mang đến qua
passive component
linh khiếu nại thụ động
plug-in component
linh khiếu nại cắm vào
random component
linh khiếu nại ngẫu nhiên
semiconductor component
linh khiếu nại buôn bán dẫn
solid-state component
linh khiếu nại buôn bán dẫn
solid-state component
linh khiếu nại rắn (như transistor, diode tinh nghịch thể)
surface-mounted component
linh khiếu nại lắp đặt bề mặt
phần tử
electromechanical component
phần tử năng lượng điện cơ
executive component
phần tử chấp hành
logic component
phần tử logic
logic component
phần tử mạch
magnetic component
thành phần từ
magnetostrictive component
phần tử kể từ giảo
molecular component
thành phần phân tử
routine component
phần tử thông thường trình
phần tử mạch
thành phần
AC component
thành phần AC
AC component
thành phần xoay chiều
AC component (alternatingcurrent component)
thành phần xoay chiều
active component
thành phần căn nhà động
active component
thành phần công suất
active component
thành phần hiệu dụng
active component
thành phần hữu công
active component
thành phần tác dụng
active component
thành phần tích cực
address component
thành phần địa chỉ
advanced component
thành phần cải tiến
basic component
thành phần cơ bản
binary component
thành phần nhị phân
block component
blốc trở nên phần
body component
thành phần thân mật xe
boundary component
thành phần biên
by component
từng trở nên phần
capacitive component
thành phần năng lượng điện dung
COM (componentobject model)
mô hình đối tượng người tiêu dùng trở nên phần
component address
địa chỉ trở nên phần
component code
mã trở nên phần
component color
màu trở nên phần
component colour
màu trở nên phần
component cooling filter
bộ thanh lọc thực hiện nguội trở nên phần
component entry
mục nhập trở nên phần
component entry
mục trở nên phần
component error
lỗi sai của trở nên phần
component force
lực trở nên phần
component format
định dạng trở nên phần
component object model (COM)
mô hình đối tượng người tiêu dùng trở nên phần
component of deformation
thành phần thay đổi dạng
component of force
lực trở nên phần
component of force
thành phần của lực
component of moment
thành phần của momen
component of rotation
thành phần của phép tắc quay
component of the identity
thành phần của đơn vị
component of variance
thành phần phương sai
component of vector
thành phần vectơ
component of wind pressure
thành phần áp lực nặng nề gió
component recovery area (CRA)
vùng phục hồi trở nên phần
component recovery record (CRR)
bản ghi sự phục hồi trở nên phần
component signals
các tín hiệu trở nên phần
component symbol
ký hiệu trở nên phần
component type
kiểu trở nên phần
component vector
vectơ trở nên phần
component video
hình hình ảnh trở nên phần
composite component
thành phần tổng hợp
condensable component
thành phần dừng tụ được
condensable component [constituent]
thành phần dừng tụ được
conditional (C) component
thành phần với điều kiện
constant component
thành phần ko đổi
contravariant component
thành phần phản biến
CRA (componentrecovery area)
vùng phục hồi trở nên phần
CRR (componentrecovery record)
bản ghi sự phục hồi trở nên phần
data component
thành phần dữ liệu
DC component
thành phần một chiều
DC component (directcurrent component)
thành phần một chiều
diffracted component
thành phần nhiễu xạ
direct component
thành phần một chiều
direct component
thành phần trưc tiếp
direct current component
thành phần một chiều
discrete component
thành phần riêng rẽ biệt
discrete spectrum component
thành phần phổ loại gián đoạn
display component
thành phần mùng hình
dual component
thành phần kép
EISA System Component (ESC)
Thành phần khối hệ thống EISA
electric component
thành phần điện
electric component of the field
thành phần năng lượng điện của trường
electrical component
thành phần điện
electromechanical component
thành phần năng lượng điện cơ
electronic component
thành phần năng lượng điện tử
energy component
thành phần hữu công
external component
thành phần ngoài
feed component
thành phần cấp
force component
lực trở nên phần
freon component
thành phần freon
gaseous component
thành phần khí
hard component
thành phần cứng
harmonic component
thành phần điều hòa
high-frequency component
thành phần cao tần
homopolar component
thành phần đơn cực
homopolar component
thành phần đồng cực
horizontal component
thành phần (nằm) ngang
horizontal component
thành phần ngang
horizontal component Schmidt balance
cân Schmidt đo bộ phận ở ngang
ICR (independentcomponent release)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
idle component
thành phần chạy vô công
idle component
thành phần vô công
idle component
thành phần vuông góc
Image Component Information (ICI)
thông tin cẩn bộ phận hình ảnh
imaginary component
thành phần ảo
imaginary component of complex function
thành phần ảo của hàm phức
in-phase component
thành phần nằm trong pha
in-plane component
thành phần nhập mặt mũi phẳng
in-quadrature component
thành phần vuông góc
in-quadrature component
thành phần vuông góc (pha)
independent component release (ICR)
sự giải tỏa bộ phận phụ thuộc
insertion component
thành phần lắp đặt vào
integrated component
thành phần tích hợp
intentional accelerated component ageing
sự thoái hóa bộ phận căn nhà ý
intentional normal component ageing
sự thoái hóa bộ phận căn nhà ý
intentional normal component aging
sự thoái hóa bộ phận căn nhà ý
isolated component
thành phần cô lập
key component
thành phần chính
layout component
thành phần phụ thân cục
LCC (linkconnection component)
thành phần nối liên kết
lift component
thành phần dương lực
lift component
thành phần đương lực
lift component
thành phần lực nâng
lifting component
thành phần (lực) nâng
link connection component (LCC)
thành phần nối liên kết
liquid component
thành phần lỏng
liquid component [constituent]
thành phần lỏng
lithium bromide component
thành phần bromua lithi
lithium bromide component [constituent]
thành phần brommua liti
logic component
thành phần logic
logical "and" component
thành phần logic "và"
logical "or" component
thành phần logic "hay là"
logical "or" component
thành phần logic "hoặc"
logical component
thành phần logic
longitudinal component
thành phần dọc
longitudinal component
thành phần ở dọc
longitudinal wind component
thành phần bão táp ngang
luminance component
thành phần phỏng sáng
magnetic component
thành phần từ
magnitude of the spectrum component
biên phỏng của bộ phận phổ
major component
thành phần chính
mandatory (M) component
thành phần bắt buộc
mechanical component
thành phần cơ
mobile component
thành phần di chuyển
modular component
thành phần Môđun
molecular component
thành phần phân tử
n-type component
thành phần loại n
negative component
thành phần âm
negative component
thành phần ngược
NMOS component
thành phần NMOS
non-linear circuit component
thành phần mạch ko tuyến tính
non-condensable component
thành phần ko ngưng
non-condensable component (constituent)
thành phần ko ngưng
normal component
thành phần pháp (tuyến)
normal component
thành phần pháp tuyến
normal component of force
thành phần pháp tuyến của lực
normal component of velocity
thành phần véc tơ vận tốc tức thời pháp tuyến
normal sideband component
thành Phần bên bình thường
oil component
thành phần dầu
one-component material
vật liệu một trở nên phần
optional (O) component
thành phần tùy chọn
oscillating component
thành phần dao động
out-of-plane component
thành phần bề ngoài phẳng
parasitic component
thành phần parazit
pathname component
thành phần thương hiệu đàng dẫn
PCL (Peripheralcomponent interface)
giao diện bộ phận nước ngoài vi
PCL local bus (peripheralcomponent interconnect local bus)
đường truyền dẫn tổng thể nối bộ phận nước ngoài vi
peripheral component
thành phần tiếp (tuyến)
peripheral component interconnect local bus (PCIlocal bus)
đường truyền dẫn tổng thể nối bộ phận nước ngoài vi
Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
nhóm xã hội nghĩa vụ và quyền lợi đặc trưng về links những bộ phận nước ngoài vi
peripheral component interface (PCI)
giao diện bộ phận nước ngoài vi
phase-sequence component
thành phần trật tự pha
polarize component
thành phần phân cực
positive component
thành phần trật tự thuận
power component
thành phần hiệu dụng
power component
thành phần hữu công
primary component
thành phần chính
primary component
thành phần nguyên vẹn sơ
primary structure component
thành phần cấu hình chính
principal component
các bộ phận chính
principal component analysis
phân tích bộ phận chính
quadrature axis component
thành phần trục vuông góc
quadrature component
thành phần trộn vuông góc
quadrature component
thành phần phản kháng
radial component
thành phần xuyên tâm
radial component of the electric force vector
thành phần xuyên tâm của véctơ năng lượng điện trường
radial component of velocity
thành phần véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi tia
radial component of velocity
thành phần véc tơ vận tốc tức thời xuyên tâm
radiation heat-exchange component
thành phần trao thay đổi (bằng) bức xạ
random component
thành phần ngẫu nhiên
reactive component
thành phần chạy không
reactive component
thành phần vuông góc
real component
thành phần thực
refrigerant component
thành phần môi hóa học lạnh
resistance component
thành phần năng lượng điện trở
resistive component of an impedance
trở kháng bộ phận của kháng trở nguồn
resistive component of the source impedance
trở kháng bộ phận của kháng trở nguồn
semiconductor component
thành phần buôn bán dẫn
sensitive component
thành phần nhạy cảm cảm
separated component
thành phần đứng riêng rẽ lẻ
separated component
thành phần được tách ra
session layer component
thành phần tầng phiên
signal component
thành phần tín hiệu (điện thoại)
sky-wave component
thành phần sóng trời
sky-wave component
thành phần tầng năng lượng điện ly
software component
thành phần phần mềm
sound component
thành phần âm thanh
spectrum component
thành phần phổ
spectrum component level
mức của những bộ phận phổ
specular (non-fading) component
thành phần phản chiếu ko tắt
spurious component
thành phần ko căn nhà yếu
spurious component
thành phần ko quan lại trọng
steady component
thành phần ổn định định
steady sinusoidal component
thành phần hình sin ổn định định
stress component
ứng suất trở nên phần
strongly connected component
thành phần liên kết mạnh
structural component
thành phần cấu trúc
structural component
thành phần kết cấu
structural component
thành phần xây dựng
structure component
thành phần cấu trúc
sub-harmonic frequency component
thành phần tần số hài phụ
subsystem component
thành phần khối hệ thống con
system component (abbr)
thành phần hệ thống
tagged component
thành phần tấn công dấu
tangential component
thành phần tuyến tính
tangential component of velocity
thành phần véc tơ vận tốc tức thời tiếp tuyến
terminal component
thành phần đầu cuối
thermal component
thành phần nhiệt
three component alloy
hợp kim phụ thân trở nên phần
transient component
thành phần kí thác thời
transition component
thành phần bước nhảy
transverse component
thành phần ngang
two component mixture
hỗn thích hợp nhì trở nên phần
two-component
hai trở nên phần
two-component wave function
hàm sóng nhì trở nên phần
ultimate component
thành phần cơ bản
union component
thành phần hội
vaporous component
thành phần dạng hơi
vaporous component (constituent)
thành phần dạng hơi
vertical component effect
hiệu ứng bộ phận trực tiếp đứng
vertical component of the fault movement
thành phần trực tiếp đứng của vận động đứt gãy
vertical component Schmidt balance
cân schmidt đo bộ phận trực tiếp đứng
wattless component
thành phần chạy không
wattless component
thành phần phản kháng
wattless component
thành phần vuông góc
waveguide component
thành phần ống dẫn sóng
zeeman component
thành phần zeeman
zero component
thành phần trật tự không
thấu kính

Kinh tế

bộ phận thích hợp thành
thành phần
component analysis
phân tích trở nên phần
cyclical component
thành phần với tính chu kỳ
yếu tố

Địa chất

cấu tử, bộ phận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basic , composing , elemental , fundamental , inherent , integral , intrinsic , part and parcel of , part of , constituent , incorporated
noun
constituent , factor , fixings , ingredient , item , making , makings , peripheral , piece , plug-in , segment , unit , building block , integrant , part , basic , element , fundamental , inherent , thành viên , substance , vector

Từ trái ngược nghĩa