con vịt tiếng anh đọc là gì

duck

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con vịt tiếng anh đọc là gì

UK/dʌk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dʌk/

  • /d/ as in day
  • /ʌ/ as in cup
  • /k/ as in cat
  • /d/ as in day
  • /ʌ/ as in cup
  • /k/ as in cat