consider nghĩa là gì

Bản dịch

I believe…should be considered ahead of other candidates because…

expand_more Tôi tin tưởng rằng Quý công ty lớn nên quan trọng cân nhắc... mang đến địa điểm cần thiết tuyển chọn dụng vì thế...

Bạn đang xem: consider nghĩa là gì

We are considering the purchase of…

Chúng tôi đang được cân nhắc đặt ở...

We carefully considered your proposal and…

Chúng tôi tiếp tục cân nhắc kĩ lưỡng lời khuyên kể từ phía ông/bà và...

Xem thêm: copy that là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

Ví dụ về đơn ngữ

In that sense, the revolt could be considered successful.

This film is now considered a lost film.

Xem thêm: turn over a new leaf nghĩa là gì

It is considered an example of island gigantism.

The practice of religion is now generally considered a private matter throughout society and within the state.

However, they were formally considered volunteers and not members of the military.