content with là gì

Do not be nội dung with spiritual baby food!—Hebrews 5:12.

Đừng mãn nguyện với đồ ăn của những người ấu trĩ về linh liêng! (Hê-bơ-rơ 5:12).

Bạn đang xem: content with là gì

BIBLE PRINCIPLE: “HAVING FOOD AND CLOTHING, WE WILL BE CONTENT WITH THESE THINGS.” —1 TIMOTHY 6:8

NGUYÊN TẮC KINH THÁNH: “HÃY THỎA LÒNG KHI ĐÃ CÓ THỨC ĂN, ÁO MẶC VÀ CHỖ ”.—1 TI-MÔ-THÊ 6:8

(Mark 4:19) The Bible encourages us vĩ đại be nội dung with sustenance and covering.

(Mác 4:19) Kinh Thánh khuyên nhủ tất cả chúng ta phải thỏa lòng Lúc đầy đủ ăn uống nhiều đem.

It may be hard vĩ đại be nội dung with our current calling (see Alma 29:6).

Có thể khó khăn nhưng mà hài lòng với dùng cho lôi kéo thời điểm hiện tại của tất cả chúng ta (xin coi An Ma 29:6).

Why can Christians be nội dung with knowing that Jehovah will help them?

Tại sao tín vật dụng đạo Đấng Ki-yên tâm lúc biết Đức Giê-hô-va sẽ hỗ trợ họ?

+ 8 So, having food* and clothing,* we will be nội dung with these things.

+ 8 Vậy nên, sở hữu đồ ăn, áo mặc* thì nên thỏa lòng.

He says: “So, having sustenance and covering, we shall be nội dung with these things.”

Ông nói: “Như vậy, miễn sao đầy đủ ăn uống nhiều đem thì nên thỏa lòng”.

In the meantime, ‘having food and clothing, we will be nội dung with these things.’

Trong thời hạn này, Shop chúng tôi ‘thỏa lòng Lúc tiếp tục sở hữu đồ ăn, áo đem và khu vực ở’.

Simply stated, it means being nội dung with the basic things.

Nói một cơ hội giản dị, thỏa lòng nghĩabằng lòng với những điều cơ bạn dạng.

The Bible simply sets the determination vĩ đại be rich in contrast with being nội dung with sustenance and covering.

Kinh-thánh bịa đặt việc quyết trở thành giàu sang tương phản với sự thỏa lòng với việc đầy đủ ăn và đầy đủ đem.

There are no slides, ví you'll just have vĩ đại be nội dung with u.

Không sở hữu slide nào là, nên những các bạn sẽ nên chịu đựng cùng tôi.

Although he had no serious long-term relationships, he seemed vĩ đại be contented with his life.

Tuy ông không tồn tại một quan hệ kéo dãn và tráng lệ và trang nghiêm nào là, tuy vậy ông nhịn nhường như hài lòng với cuộc sống đời thường của tôi.

Could we be nội dung with less?

Xem thêm: thunderstorm là gì

Chúng tao hoàn toàn có thể thỏa mãn nếu sở hữu không nhiều của cải rộng lớn không?

So, having sustenance and covering, we shall be nội dung with these things.”

Như vậy, miễn sao đầy đủ ăn uống nhiều đem thì nên thỏa lòng”.

Hence, we have learned vĩ đại be nội dung with a simple life.

Vì thế, Shop chúng tôi luyện bằng lòng với cuộc sống giản dị.

So, having sustenance and covering, we shall be nội dung with these things.” —1 Timothy 6:6-8.

Như vậy, miễn sao đầy đủ ăn uống nhiều đem thì phải thỏa lòng”.—1 Ti-mô-thê 6:6-8.

To think about: Why might it be difficult vĩ đại be nội dung with basic necessities?

Vài điều nhằm suy nghĩ: Tại sao hoàn toàn có thể khó khăn thỏa lòng với những yêu cầu cơ bản?

Being Content With What We Have

Hài lòng với những gì bản thân có

We cannot be nội dung with merely being in the faith or with merely being acquainted with Bible truth.

Chúng tao ko thể thỏa mãn chỉ vì mình ở nhập đạo hoặc vì thế nắm vững sơ qua chuyện lẽ thiệt Kinh-thánh.

So, having sustenance and covering, we shall be nội dung with these things.”

Thế thì, hãy thỏa lòng Lúc tiếp tục sở hữu đồ ăn, áo đem và khu vực ”.

“Having sustenance and covering, we shall be nội dung with these things,” states another Bible principle.

Một qui định không giống nhập Kinh Thánh nói: “Miễn là đủ ăn uống nhiều đem thì nên thỏa lòng”.

Why is it best vĩ đại be nội dung with “sustenance and covering”?

Tại sao tốt nhất có thể lấy sự “đủ ăn uống nhiều mặc” thực hiện thỏa lòng?

Before meeting Lydia, perhaps the missionaries had vĩ đại be nội dung with lodgings obtained at their own expense.

Trước Lúc gặp gỡ Ly-đi, có lẽ rằng những giáo sĩ đã nên tốn tầm thường nhằm trả mang lại những điểm ở trọ.

Being nội dung with what he provides, I can truly say that I have found great happiness.

Xem thêm: off the peg nghĩa là gì

Thỏa lòng với những gì Ngài hỗ trợ, tôi thật thà có thể nói rằng tôi tiếp tục tìm ra nhiều niềm hạnh phúc.

Our being nội dung with current service privileges does not require that we stop setting further theocratic goals.

Hài lòng với những đặc ân đáp ứng thời điểm hiện tại ko Tức là tất cả chúng ta dừng bịa đặt những tiềm năng thần quyền.