crude là gì

/kru:d/

Thông dụng

Tính từ

Nguyên, sinh sống, thô, ko luyện
crude oil
dầu thô
Chưa chín, còn xanh rì (quả cây)
Không chi (đồ ăn)
Thô thiển, ko gọt giũa, mới mẻ phác hoạ qua
crude methods
những cách thức thô thiển
Thô lỗ, tục tĩu, tục tằn, thô bỉ; thô bạo
crude manners
tác phong lỗ mãng
crude violation
sự vi phạm thô bạo
(y học) ko cách tân và phát triển, còn đang được ủ (bệnh)
(ngôn ngữ học) ko trở thành cách

Chuyên ngành

Toán & tin

thô sơ, thô, không được chế biến

Xây dựng

dầu thô, thô

Cơ - Điện tử

Nguyên liệu, thô, nguyên

Kỹ thuật công cộng

chưa được chế biến
chưa gia công
chưa luyện
chưa xử lý
crude refuse
rác ko xử lý
crude sewage
nước thải ko xử lý
dầu mỏ
dầu thô
nguyên
crude oil
dầu nguyên vẹn chất
crude oil storage tank
quặng nguyên
crude ore
quặng nguyên vẹn khai
nguyên chất
crude oil
dầu nguyên vẹn chất
nguyên liệu
nhám
thô sơ

Kinh tế

nguyên liệu
starling crude
nguyên liệu đầu

Địa chất

thô, nguyên vẹn khai, ko chế trở thành

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
awkward , backward , barnyard * , boorish , cheap , cloddish , clumsy , coarse , crass , dirty , earthy , filthy , foul , grody , gross * , ignorant , ill-bred , indecent , indelicate , inelegant , insensible , lewd , loud , loud-mouthed , loutish , lowbred , oafish , obscene , raunchy * , raw , rough , rude , savage , smutty * , tacky * , tactless , uncouth , unenlightened , ungainly , unskillful , amateurish , callow , green , harsh , homemade , homespun , immature , impure , inexpert , in the rough , makeshift , outline , prentice , primitive , rough-hewn , rudimentary , rustic , simple , sketchy , thick , undeveloped , unfinished , unformed , ungraded , unmatured , unmilled , unpolished , unprepared , unprocessed , unproficient , unsorted , untaught , untrained , unworked , unwrought , native , unrefined , barbarian , barbaric , churlish , gross , philistine , tasteless , uncivilized , uncultivated , uncultured , vulgar , artless , basic , gauche , impolite , inapt , inartistic , incomplete , incondite , incult , inelaborate , inept , primordial , randy , raunchy , unsophisticated

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: crude là gì

Xem thêm: duty of care là gì

NHÀ TÀI TRỢ