cục tẩy đọc tiếng anh là gì

eraser

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: cục tẩy đọc tiếng anh là gì

UK/ɪˈreɪ.zər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ɪˈreɪ.sɚ/

  • /ɪ/ as in ship
  • /r/ as in run
  • // as in day
  • /z/ as in zoo
  • /ə/ as in above
  • /ɪ/ as in ship
  • /r/ as in run
  • // as in day
  • /s/ as in say
  • /ɚ/ as in mother