culture vulture là gì

culture vulturenoun

Kền kền văn hóa

/ˈkʌltʃə vʌltʃə(r)//ˈkʌltʃər vʌltʃər/

namespace