cycle là gì

/'saikl/

Thông dụng

Danh từ

(vật lý) chu kỳ luân hồi, chu trình
reversible cycle
chu trình thuận nghịch
(hoá học) vòng
Tập thơ nằm trong chủ thể, tập luyện bài xích hát nằm trong công ty đề
Xe đạp

Nội động từ

Quay vòng tròn xoe theo gót chu kỳ
Đi xe pháo đạp

hình thái từ

  • V-ing: cycling

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tuần trả, quy trình, chu kỳ luân hồi || tuân theo chu trình
accumulation cycle
chu trình tích luỹ
effective cycle
(đại số) quy trình hữu hiệu
essential cycle
(tôpô học) quy trình cốt yếu
fixed cycle
chu trình ko đổi
forword-type cycle
chu trình vận động lên trước
ideal cycle
chu trình lý tưởng
limit cycle
(giải tích) quy trình giới hạn
magnetic cycle
(máy tính) quy trình kể từ hoá
major cycle
(máy tính) quy trình lớn
open cycle
chu trình mở
print cycle
(máy tính) quy trình in
pulse-repetition cycle
(máy tính) quy trình tái diễn những xung
rational cycle
chu trình hữu tỷ
relative cycle
chu trình tương đối
repetitive cycle
(máy tính) quy trình lặp
scanning cycle
chu trình quyét
storage cycle
chu trình dự trữ
timing cycle
(máy tính) quy trình ấn định thời
variable cycle
chu trình trở thành thiên
virtual cycle
chu trình ảo

Xây dựng

chu kỳ vòng
chu trình vòng

Y học

chu kỳ
chu trình, vòng

Kỹ thuật công cộng

chu kỳ thực hiện việc
chu trình thực hiện việc
giai đoạn
hệ số thực hiện việc
tuần hoàn
closed cycle
vòng tuần trả kín
closed-cycle cryogenic system
hệ cryo vòng tuần trả kín
closed-loop cycle
vòng tuần trả kín
cycle check
kiểm tra tuần hoàn
cycle code
mã tuần hoàn
cycle oil
dầu tuần hoàn
cycle period
chu kỳ tuần hoàn
cycle stock
sản phẩm tuần trả kín
light cycle oil
dầu tuần trả nhẹ
solution cycle
chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
solution cycle
vòng tuần trả dung dịch
vòng
clock cycle
vòng đồng hồ
closed cycle
vòng tuần trả kín
closed-cycle cryogenic system
hệ cryo vòng tuần trả kín
closed-loop cycle
vòng tuần trả kín
cycle composition
sự ăn ý vòng
cycle stealing
cắt vòng đời
cycle time
thời gian giảo vòng đời
cycle track
vòng chu kỳ
cycle track
vòng đua xe pháo đạp
execute cycle
vòng thực thi
execution cycle
vòng thực hiện
fetch cycle
vòng thám thính nạp
fetch cycle
vòng thám thính hấp thụ lệnh
half cycle
nột nửa vòng tròn
hysteresis cycle
vòng trễ
instruction cycle
vòng lệnh
instruction fetch cycle
vòng thám thính hấp thụ lệnh
life cycle
vòng đời
life cycle
vòng sống
motion cycle
vòng đem động
polling cycle
chu kỳ căn vặn vòng
Product life Cycle (PLC)
vòng đời của sản phẩm
saturated cycle
vòng bão hòa
solution cycle
chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
solution cycle
vòng tuần trả dung dịch
storage cycle period
chu kỳ xoay vòng cỗ nhớ
system life cycle
vòng đời hệ thống
vòng đời
cycle stealing
cắt vòng đời
cycle time
thời gian giảo vòng đời
Product life Cycle (PLC)
vòng đời của sản phẩm
system life cycle
vòng đời hệ thống
vòng lặp

Giải quí EN: A repeating series of events; specific uses include: the process of operating a machine through one production series that can repeat itself..

Xem thêm: down nghĩa là gì

Bạn đang xem: cycle là gì

Giải quí VN: phần lớn họat động lặp cút tái diễn nhiều lần; dùng quan trọng đặc biệt trong: tiến độ vận hành một cái máy thông qua đó có không ít những sinh hoạt lặp đo tái diễn.

Kinh tế

chu kỳ
chu kỳ (kinh tế, thương mại)
chu kỳ kinh doanh
downturn in the business cycle
xu thế trở lại vô chu kỳ luân hồi kinh doanh
real business cycle theory
thuyết chu kỳ luân hồi sale thực tế
chu kỳ kinh tế
credit theory of business cycle
thuyết tín dụng thanh toán chu kỳ luân hồi kinh tế
political business cycle
chu kỳ tài chính đem tính chủ yếu trị
trade cycle
chu kỳ thương nghiệp, chu kỳ luân hồi kinh tế
chu trình
business travel cycle
chu trình của du ngoạn kinh doanh
chilling spray cycle
chu trình thổi nguội
guest cycle
chu trình của khách hàng hàng
innovation cycle
chu trình thay đổi mới
sự tuần hoàn
vòng
life cycle hypothesis
giả thuyết vòng đời
life cycle of a product or service
vòng đời thành phầm hoặc dịch vụ
product life cycle
vòng đời sản phẩm

Địa chất

chu trình, chu kỳ luân hồi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aeon , age , alternation , chain , circle , circuit , course , eon , isochronism , loop , orbit , period , periodicity , revolution , rhythm , ring , rotation , round , lập cập , sequel , sequence , series , succession , wheel , tour , turn , bicycle , xe đạp , biorhythm , change , epoch , era , interval , lap , ontogenesis , ontogeny , oscillation , phase , pursuit , time , vehicle