dạy đọc tiếng anh là gì

Học cơ hội gọi và viết lách những kể từ vựng về số điểm nhập giờ đồng hồ Anh là kỹ năng cần thiết tuy nhiên những bé bỏng cần thiết nắm rõ Khi chính thức xúc tiếp với ngữ điệu này. Vì vậy, nhập nội dung bài viết tiếp sau đây, ELSA Speak tiếp tục trình làng cho tới những bậc bố mẹ và những bé bỏng những kể từ vựng về số điểm giờ đồng hồ Anh từ là một cho tới 100.

Cách gọi và viết lách số điểm giờ đồng hồ Anh từ là một cho tới 100

SốSố điểm (Cardinal Numbers)Phiên âm (Anh Mỹ)
1One/wʌn/
2Two/tu/
3Three/θri/
4Four/fɔr/
5Five/faɪv/
6Six/sɪks/
7Seven/ˈsɛvən/
8Eight/eɪt/
9Nine/naɪn/
10Ten/tɛn/
11Eleven/ɪˈlɛvən/
12Twelve/twɛlv/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
14Fourteen/fɔrˈtin/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
16Sixteen/sɪks ˈtin/
17Seventeen/sɛvənˈ tin/
18Eighteen/eɪ ˈtin/
19Nineteen/naɪnˈtin/
20Twenty/ˈtwɛn ti/
21Twenty-One/ˈtwɛn ti wʌn/
22Twenty-Two/ˈtwɛn ti tu/
23Twenty-Three/ˈtwɛn ti θri/
24Twenty-Four/ˈtwɛn ti fɔr/
25Twenty-Five/ˈtwɛn ti faɪv/
26Twenty-Six/ˈtwɛn ti sɪks/
27Twenty-Seven/ˈtwɛn ti ˈsɛvən/
28Twenty-Eight/ˈtwɛn ti eɪt/
29Twenty-Nine/ˈtwɛn ti naɪn/
30Thirty/ˈθɜr ti/
31Thirty-One/ˈθɜr ti wʌn/
32Thirty-Two/ˈθɜr ti tu/
33Thirty-Three/ˈθɜr ti θri/
34Thirty-Four/ˈθɜr ti fɔr/
35Thirty-Five/ˈθɜr ti faɪv/
36Thirty-Six/ˈθɜr ti sɪks/
37Thirty-Seven/ˈθɜr ti ˈsɛvən/
38Thirty-Eight/ˈθɜr ti eɪt/
39Thirty-Nine/ˈθɜr ti naɪn/
40Forty/ˈfɔː ti/
41Forty-One/ˈfɔː ti wʌn/
42Forty-Two/ˈfɔː ti tu/
43Forty-Three/ˈfɔː ti θri/
44Forty-Four/ˈfɔː ti fɔr/
45Forty-Five/ˈfɔː ti faɪv/
46Forty-Six/ˈfɔː ti sɪks/
47Forty-Seven/ˈfɔː ti ˈsɛvən/
48Forty-Eight/ˈfɔː ti eɪt/
49Forty-Nine/ˈfɔː ti naɪn/
50Fifty/ˈfɪf ti/
51Fifty-One/ˈfɪf ti wʌn/
52Fifty-Two/ˈfɪf ti tu/
53Fifty-Three/ˈfɪf ti θri/
54Fifty-Four/ˈfɪf ti fɔr/
55Fifty-Five/ˈfɪf ti faɪv/
56Fifty-Six/ˈfɪf ti sɪks/
57Fifty-Seven/ˈfɪf ti ˈsɛvən/
58Fifty-Eight/ˈfɪf ti eɪt/
59Fifty-Nine/ˈfɪf ti naɪn/
60Sixty/ˈsɪks ti/
61Sixty-One/ˈsɪks ti wʌn/
62Sixty-Two/ˈsɪks ti tu/
63Sixty-Three/ˈsɪks ti θri/
64Sixty-Four/ˈsɪks ti fɔr/
65Sixty-Five/ˈsɪks ti faɪv/
66Sixty-Six/ˈsɪks ti sɪks/
67Sixty-Seven/ˈsɪks ti ˈsɛvən/
68Sixty-Eight/ˈsɪks ti eɪt/
69Sixty-Nine/ˈsɪks ti naɪn/
70Seventy/ˈsɛvən ti/
71Seventy-One/ˈsɛvən ti wʌn/
72Seventy-Two/ˈsɛvən ti tu/
73Seventy-Three/ˈsɛvən ti θri/
74Seventy-Four/ˈsɛvən ti fɔr/
75Seventy-Five/ˈsɛvən ti faɪv/
76Seventy-Six/ˈsɛvən ti sɪks/
77Seventy-Seven/ˈsɛvən ti ˈsɛvən/
78Seventy-Eight/ˈsɛvən ti eɪt/
79Seventy-Nine/ˈsɛvən ti naɪn/
80Eighty/ˈeɪ ti/
81Eighty-One/ˈeɪ ti wʌn/
82Eighty-Two/ˈeɪ ti tu/
83Eighty-Three/ˈeɪ ti θri/
84Eighty-Four/ˈeɪ ti fɔr/
85Eighty-Five/ˈeɪ ti faɪv/
86Eighty-Six/ˈeɪ ti sɪks/
87Eighty-Seven/ˈeɪ ti ˈsɛvən/
88Eighty-Eight/ˈeɪ ti eɪt/
89Eighty-Nine/ˈeɪ ti naɪn/
90Ninety/ˈnaɪn ti/
91Ninety-One/ˈnaɪn ti wʌn/
92Ninety-Two/ˈnaɪn ti tu/
93Ninety-Three/ˈnaɪn ti θri/
94Ninety-Four/ˈnaɪn ti fɔr/
95Ninety-Five/ˈnaɪn ti faɪv/
96Ninety-Six/ˈnaɪn ti sɪks/
97Ninety-Seven/ˈnaɪn ti ˈsɛvən/
98Ninety-Eight/ˈnaɪn ti eɪt/
99Ninety-Nine/ˈnaɪn ti naɪn/
100One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/

Hướng dẫn cơ hội dùng số điểm nhập giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, số điểm (Cardinal numbers) được dùng nhằm biểu đạt ý trong những văn cảnh sau:

Bạn đang xem: dạy đọc tiếng anh là gì

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ngữ cảnhVí dụ
Đếm số lượngAnna has three dogs.
→ Anna đem 3 con cái chó.
Biểu thị phỏng tuổiI am twenty six years old.
→ Tôi 26 tuổi hạc.
Số năng lượng điện thoại My phone number is zero nine zero nine three zero two one eight three.
→ Số Smartphone của tôi là: 090 930 21 83.
Biểu thị năm Ho Chi Minh president was born in 1890.
→ Chủ tịch Xì Gòn sinh vào năm 1890.

Cách nhảy số điểm trở thành số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh

Khác với số điểm, số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh dùng để làm miêu tả loại hạng, tháng ngày hoặc về địa điểm của một vật này bại nhập một sản phẩm. Cùng lần hiểu cơ hội fake số điểm giờ đồng hồ Anh từ là một cho tới 100 trở thành số trật tự tại đây nhé.

1. Trường phù hợp quánh biệt

Những số trật tự kết giục là số 1 (1st, 21st, 31st,…) được viết lách là first, twenty first, thirty first,… còn 11th được viết lách là eleventh.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
1One /wʌn/
11Eleven /ɪˈlɛvən/
21Twenty-one /ˈtwɛn ti wʌn/
31Thirty-one/ˈθɜrdi wʌn/
41Forty-one/ˈfɔrti wʌn/
51Fifty-one/ˈfɪfti wʌn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
1stFirst/ˈfɝːst/
11thEleventh/ɪˈlev.ənθ/
21stTwenty-first/ˌtwen.tiˈfɜːst/
31stThirty-first/ˈθɜrdi fɜrst/
41stForty-first/ˈfɔrti fɜrst/
51stFifty-first/ˈfɪfti fɜrst/

Những số kết giục là số 2 (2nd, 22nd, 32nd,…) được viết lách là second, twenty second, thirty second,… còn 12th sẽ tiến hành viết lách là twelfth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
2Two/tu/
12Twelve/twɛlv/
22Twenty-two/ˈtwɛn ti tu/
32Thirty-two/ˈθɜrdi tu/
42Forty-two/ˈfɔrti tu/
52Fifty-two/ˈfɪfti tu/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
2ndSecond/ˈsek.ənd/
12thTwelfth/twelfθ/
22ndTwenty-second/ˈtwɛnti ˈsɛkənd/
32ndThirty-second/ˈθɜrdi ˈsek.ənd/
42ndForty-second/ˈfɔrti ˈsek.ənd/
52ndFifty-second/ˈfɪfti ˈsek.ənd/

Những số kết giục là số 3 (3rd, 23rd, 33rd,…) được viết lách là third, twenty third, thirty third,… còn 13th được viết lách là thirteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
3Three/θri/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
23Twenty-three/ˈtwɛn ti θri/
33Thirty-three/ˈθɜrdi θri/
43Forty-three/ˈfɔrti θri/
53Fifty-three/ˈfɪfti θri/
83Eighty-three/ˈeɪti θri/
93Ninety-three/ˈnaɪnti θri/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
3rdThird/θɜːd/
13thThirteenth/θɜːˈtiːnθ/
23rdTwenty-third/twelfθ ˈθɜːd/
33rdThirty-third/ˈθɜrdi θɜːd/
43rdForty-third/ˈfɔrti θɜːd/
53rdFifty-third/ˈfɪfti θɜːd/
83rdEighty-third/ˈeɪti θɜːd/
93rdNinety-third/ˈnaɪnti θɜːd/

Những số kết giục là số 5 (5th, 25th, 35th,…) được viết lách là fifth, twenty fifth, thirty fifth,…

Cách viếtSố đếmPhiên âm
5Five/faɪv/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
25Twenty-five/ˈtwɛn ti faɪv/
35Thirty-five/ˈθɜrdi faɪv/
45Forty-five/ˈfɔrti faɪv/
55Forty-five/ˈfɪfti faɪv/
85Eighty-five/ˈeɪti faɪv/
95Ninety-five/ˈnaɪnti faɪv/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
5thFifth/fɪfθ/
15thFifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/
25thTwenty-fifth/ˌtwen.tiˈ fɪfθ/
35thThirty-fifth/ˈθɜrdi fɪfθ/
45thForty-fifth/ˈfɔrti fɪfθ/
55thFifty-fifth/ˈfɪfti fɪfθ/
85thEighty-fifth/ˈeɪti fɪfθ/
95thNinety-fifth/ˈnaɪnti fɪfθ/

Những số kết giục là số chín (9th, 29th, 39th,…) được viết lách là ninth, twenty ninth, thirty ninth,… còn 19th được viết lách là nineteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
9Nine/naɪn/
19Nineteen/naɪnˈtin/
29Twenty-nine/ˈtwɛn ti naɪn/
39Thirty-nine/ˈθɜrdi naɪn/
49Forty-nine/ˈfɔrti naɪn/
59Fifty-nine/ˈfɪfti naɪn/
89Eighty-nine/ˈeɪti naɪn/
99Ninety-nine/ˈnaɪnti naɪn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
9thNinth/naɪnθ/
19thNineteenth/ˈnaɪnˈtinθ/
29thTwenty-ninth/ˈtwɛn ti naɪnθ/
39thThirty-ninth/ˈθɜrdi naɪnθ/
49thForty-ninth/ˈfɔrti naɪnθ/
59thFifty-ninth/ˈfɪfti naɪnθ/
89thEighty-ninth/ˈeɪti naɪnθ/
99thNinety-ninth/ˈnaɪnti naɪnθ/
Số đếmPhiên âmDịch nghĩaSố loại tựViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
Nine/naɪn/Số chínNinth9th/naɪnθ/Thứ chín
Nineteen/naɪnˈtin/Số mươi chínNineteenth19th/ naɪnˈtin θ/Thứ mươi chín
Twenty nine/ˈtwɛn ti naɪn/Số nhị mươi chínTwenty ninth29th/ ˈtwɛn ti naɪnθ /Thứ nhị mươi chín
số điểm giờ đồng hồ anh từ là một cho tới 100

2. Trường phù hợp đem vẹn toàn tắc

Để nhảy số điểm trở thành số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh, chúng ta chỉ việc tăng “th” ở phía đằng sau số điểm.

Ví dụ:

– four -> fourth

– eleven -> eleventh

Một cảnh báo nhỏ là với những số tròn xoe chục và kết giục bởi vì âm “y”, Khi fake sang trọng số trật tự, bạn phải quăng quật “y” và thay cho bởi vì “ei” trước lúc tăng đuôi “th”.

Từ vựngViết tắtPhiên âm
Twentieth20th/ˈtwen.ti.əθ/
Thirtieth30th/ˈθɜː.ti.əθ/
Fortieth40th/ˈfɔː.ti.əθ/
Fiftieth50th/ˈfɪf.ti.əθ/
Sixtieth60th/ˈsɪk.sti.əθ/
Seventieth70th/ˈsev.ən.ti.əθ/
Eightieth80th/ˈeɪ.ti.əθ/
Ninetieth90th/ˈnaɪn.ti.əθ/

Bài tập dượt về số điểm và số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh từ là một cho tới 100 (Có đáp án)

Bài tập dượt 1:  Nối những kể từ vựng ứng ở cả hai cột

1stA-Ninth
2ndB-Eleventh
3rdC-First
4thD-Tenth
5thE-Twelfth
6thF-Second
7thG-Third
8thH-Fourth
9thI-Eighth
10thJ-Fifth
11thK-Sixth
12thL-Seventh

Bài tập dượt 2: Viết dạng khá đầy đủ những số sau:

Câu 1: Số điểm 1475Câu 6: Số điểm 19846
Câu 2: Số năm 1987Câu 7: 67th
Câu 3: 21stCâu 8: Số Smartphone 165 842 975
Câu 4: 92ndCâu 9: Số năm 2017
Câu 5: Số điểm 198Câu 10: 53rd

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng:

Câu 1: I have breakfast at … o’clock

A. sixth

B. six

Câu 2: My brother is … in his class.

A. six

B. sixth

Câu 3: Harry is … years old.

A. ten

B. tenth

Xem thêm: debit là gì

Câu 4: Today is … of June.

A. 10

B. 10th

Câu 5: It costs … pound.

A. one

B. first

Câu 6: He won the … prize.

A. 1st

B. 1

Câu 7: It takes … hours vĩ đại get from Ha Noi vĩ đại nước Australia by plane.

A. 10th

B. 10

Câu 8: It’s the … day of our holiday in Texas.

A. fifth

B. five

Câu 9: My mom just bought … boxes of candy.

A. three

B. third

Câu 10: That was his goal in the last … games.

A. three

B. third

ĐÁP ÁN

Bài tập dượt 1:

1st-C2nd-F3rd-G4th-H5th-J6th-K
7th-L8th-I9th-A10th-D11th-B12th-E

Bài tập dượt 2:

Câu 1: one thousand four hundred and seventy-fiveCâu 6: nineteen thousand eight hundred and forty-six
Câu 2: nineteen eight-sevenCâu7: sixty-seventh
Câu 3: twenty-firstCâu 8: one six five-eight four two-nine seven five
Câu 4: ninety-secondCâu 9: two thousand and seventeen
Câu 5: one hundred and ninety-eightCâu 10: fifty-third

Bài tập dượt 3:

1. B2. B3. A4. B5. A
6. A7. B8. A9. A10. A

Ngoài đi ra, sẽ giúp con cái ghi lưu giữ số trật tự và số điểm giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất, bố mẹ rất có thể chỉ dẫn con cái học tập và tập luyện với phần mềm ELSA Speak.

Ứng dụng được design phù phù hợp với từng khoảng tuổi, con cái sẽ tiến hành xúc tiếp với đa dạng và phong phú bài bác tập dượt, nhắm đến cách tân và phát triển toàn vẹn những khả năng nghe, nhấn giọng, đối thoại và ngữ điệu.

Xem thêm: kerosene là gì

Đặc biệt, ELSA Speak là phần mềm tiền phong technology AI với kỹ năng trừng trị hiện nay lỗi trừng trị âm của người tiêu dùng, kể từ bại chỉ dẫn cơ hội sửa thay đổi tức thì.

ELSA Speak còn chiếm hữu kho kể từ vựng lớn lao bao hàm 192 topic thông thườn, hùn con cái cách tân và phát triển vốn liếng kể từ vựng và kỹ năng tiếp xúc nhanh gọn lẹ. Với những điểm mạnh hơn hẳn, ELSA Speak được xem là khí cụ tâm đắc, tương hỗ những con cái học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất.

Bé học tập giờ đồng hồ Anh nằm trong ELSA Speak

Với nội dung bài viết bên trên phía trên, có lẽ rằng những bậc bố mẹ và những con cái tiếp tục thu nhặt được không ít kỹ năng hữu ích tương quan cho tới số trật tự và số điểm giờ đồng hồ Anh từ là một cho tới 100. Các con cái hãy tập luyện và ôn tập dượt thường ngày nhằm ghi lưu giữ và dùng kỹ năng bên trên một cơ hội thuần thục nhất nhé!