deduct là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to deduct
Phân kể từ hiện nay tại deducting
Phân kể từ vượt lên khứ deducted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deduct deduct hoặc deductest¹ deducts hoặc deducteth¹ deduct deduct deduct
Quá khứ deducted deducted hoặc deductedst¹ deducted deducted deducted deducted
Tương lai will/shall² deduct will/shall deduct hoặc wilt/shalt¹ deduct will/shall deduct will/shall deduct will/shall deduct will/shall deduct
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deduct deduct hoặc deductest¹ deduct deduct deduct deduct
Quá khứ deducted deducted deducted deducted deducted deducted
Tương lai were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deduct let’s deduct deduct
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.