delete nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /di´li:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gạch cút, xoá cút, vứt đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gạch, vứt đi

  Kỹ thuật cộng đồng

  bỏ
  bỏ đi
  hủy
  hủy bỏ
  dẹp
  phá hủy

  Kinh tế

  bỏ đi
  gạch đi
  xóa đi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  annul , Black out , bleep , blot out , blue-pencil * , cancel , clean , clean up , cross out , cut , cut out , decontaminate , destroy , drop , edit , efface , eliminate , exclude , expunge , obliterate , omit , pass up , rub , rub out , rule out , sanitize , snip , squash , squelch , sterilize , strike out , trim , wipe out , x-out , blot , cross , erase , scratch , strike , undo , wipe , x , elide , excise , purge , remove

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: delete nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: put it down nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;