diphthong là gì

Nguyên âm song là một trong mỗi trở lo ngại gần giống thử thách dành riêng cho những người Việt Lúc luyện vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh. Bởi lẽ vô giờ đồng hồ Việt không tồn tại những nguyên vẹn âm này. Nhưng nếu như làm rõ và rèn luyện thành công xuất sắc người học tập tiếp tục nâng cấp tài năng vạc âm đáng chú ý.

Bài viết lách tiếp sau đây tiếp tục cung ứng khái niệm về nguyên vẹn âm song, ví dụ và bài xích tập luyện áp dụng.

Bạn đang xem: diphthong là gì

Key takeaways

 • Theo tự vị Merriam Webster, nguyên vẹn âm (vowel) là tiếng động được tạo nên với khẩu hình mồm ngỏ, và lưỡi ở thân thiết vòm họng, âm không trở nên ngăn trở vì chưng răng hoặc môi. Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh được tạo nên vì chưng những vần âm a, o, e, u, i và thỉnh phảng phất là hắn (nếu hắn ko hàng đầu một kể từ như “gym /ʤɪm/”).

 • Nguyên âm đơn (monophthongs) chỉ có một nguyên vẹn âm vô một âm tiết

 • Ngược lại, nguyên vẹn âm song (diphthongs) chứa chấp nhì nguyên vẹn âm gọi ngay tắp lự kề nhau vô một âm tiết.

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Theo tự vị Merriam Webster, nguyên vẹn âm (vowel) là tiếng động được tạo nên với khẩu hình mồm ngỏ, và lưỡi ở thân thiết vòm họng, âm không trở nên ngăn trở vì chưng răng hoặc môi.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh được tạo nên vì chưng những vần âm a, o, e, u, i và thỉnh phảng phất là hắn (nếu hắn ko hàng đầu một kể từ như “gym /ʤɪm/”).

Ngược lại, phụ âm (consonants) là những âm nhưng mà Lúc vạc đi ra kể từ thanh quản ngại, bị ngăn lại vì chưng môi hoặc lưỡi. Những vần âm sót lại ko cần là nguyên vẹn âm được xem là phụ âm.

Xem thêm: Bảng phiên âm IPA

image-alt

Nguyên âm đơn (monophthongs)

Trước Lúc nói đến nguyên vẹn âm song, người học tập cần thiết hiểu về nguyên vẹn âm đơn (monophthongs). Nguyên âm đơn chỉ có một nguyên vẹn âm vô một âm tiết. Lấy ví dụ sau:

fee /fiː/: mang trong mình 1 âm tiết và chỉ có một nguyên vẹn âm là /i:/ hoặc /mɔː/ cũng có thể có một âm tiết chỉ có một nguyên vẹn âm là /ɔː/.

Nguyên âm song (diphthongs)

Trong Lúc bại liệt, nguyên vẹn âm song là những kể từ chứa chấp nhì nguyên vẹn âm ghép lại chỉ vô một âm tiết. Xem ví dụ sau nhằm làm rõ hơn:

“boy” /bɔɪ/ chỉ chứa chấp có một không hai 1 âm tiết tuy vậy nguyên vẹn âm của này lại được ghép kể từ nhì nguyên vẹn âm đơn là /ɔ/ và /ɪ/ trở thành /ɔɪ/. Vì vậy nói theo một cách khác /ɔɪ/ là 1 nguyên vẹn âm song.

Xem thêm: 4 loại âm tiết vô giờ đồng hồ Anh cần thiết nắm

Các group nguyên vẹn âm song vô giờ đồng hồ Anh

Có 8 nguyên vẹn âm song vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm:

 • /eɪ/ vô late (/leɪt/) gate (/geɪt/)

 • /ɪə/ vô dear (/dɪə/) hoặc fear (/fɪə/)

 • /eə/ vô fair (/feə/) hoặc care (/keə/)

 • /ʊə/ vô sure (/ʃʊə/) hoặc cure (/kjʊə/)

 • /əʊ/ vô globe (/ˈgləʊb/) hoặc show (/ʃəʊ/)

 • /ɔɪ/ vô join (/ʤɔɪn/) hoặc coin (/kɔɪn/)

 • /aɪ/ vô time (/taɪm/) hoặc rhyme (/raɪm/)

 • /aʊ/ vô cow (/kaʊ/) hoặc how (/haʊ/)

Diphthongs được phân thành 3 group chủ yếu theo đòi âm /ə/, /ɪ/ và /ʊ/.

 • Nhóm tận nằm trong là ə: /ɪə/ (near), /eə/ (fair), /ʊə/ (sure)

 • Nhóm tận nằm trong là ɪ: /eɪ/ (day), /aɪ/ (bike), /ɔɪ/ (boy)

 • Nhóm tận nằm trong là ʊ: /əʊ/ (fold), /aʊ/ (owl)

Cách vạc âm những nguyên vẹn âm song chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ

Nguyên âm /eɪ/

Nguyên âm song /eɪ/ được cấu trở thành kể từ nguyên vẹn âm đơn /e/ và /ɪ/:

Ví dụ:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

plate

/plate /

Audio icon

blame

/blame /

Audio icon

freight

/freight /

Audio icon

great

/great /

Audio icon

may

/may /

Audio icon

space

/space /

Audio icon

they

/they /

Audio icon

wait

/wait /

Audio icon

Cách vạc âm: không ngừng mở rộng khẩu hình sang trọng nhì mặt mày vạc âm /e/ (tương tự động âm “e” vô giờ đồng hồ Việt), nâng lưỡi lên tạo nên trở thành âm /i/, gọi nhanh chóng nhì âm cùng nhau sẽ tạo nên trở thành âm /ei/.

***Lưu ý: Âm /ei/ rất khác với âm “ay” vô giờ đồng hồ Việt.
image-alt

Nguyên âm/ɔɪ/

Nguyên âm song /ɔɪ/ được cấu trở thành kể từ /ɔ/ và /ɪ/. Nguyên âm song này thông thường xuất hiện tại trong mỗi kể từ đem “oy” hoặc “oi”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

boy

/boy /

Audio icon

coin

/coin /

Audio icon

employ

/employ /

Audio icon

noise

/noise /

Audio icon

void

/void /

Audio icon

Cách vạc âm: chu môi tròn xoe và hạ cằm xuống nhằm vạc âm /ɔ/, nâng lưỡi lên fake âm sang trọng /i/ trở thành /ɔɪ/ (khác với âm “oi” vô giờ đồng hồ Việt)
image-alt

Nguyên âm /aɪ/

Được cấu trở thành kể từ âm /a/ và /ɪ/, nguyên vẹn âm này vạc âm khá kiểu như vần “ai” vô giờ đồng hồ Việt, thường nhìn thấy ở những kể từ đem “igh”, “i” hoặc “y”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

bite

/bite /

Audio icon

bike

/bike /

Audio icon

crime

/crime /

Audio icon

might

/might /

Audio icon

pride

/pride /

Audio icon

Cách vạc âm: mở rộng lớn khẩu hình vạc âm /a/ tiếp sau đó nâng lưỡi lên fake âm /i/. Lưu ý ko bẹt mồm như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt.
image-alt

Nguyên âm /əʊ/

Nguyên âm song /əʊ/ được cấu trở thành kể từ /ə/ và /ʊ/, thông thường xuất hiện tại trong mỗi kể từ chứa chấp “obe” hoặc “ow”:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

show

/show /

Audio icon

rope

/rope /

Audio icon

image-alt

Xem thêm: treatment là gì

Cách vạc âm: ngỏ khẩu hình gọi âm /ə/, buông lỏng cơ, khép khẩu hình và chu môi đem âm /əʊ/ (Mẹo: gọi tương tự động âm “âu” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên chu môi)

Nguyên âm /aʊ/

Nguyên âm /aʊ/ được cấu trở thành kể từ /a/ và /ʊ/, thông thường xuất hiện tại trong những kể từ đem chứa chấp “ow” hoặc “ou”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

brown

/brown /

Audio icon

mouth

/mouth /

Audio icon

pound

/pound /

Audio icon

image-alt

Cách vạc âm: mở rộng lớn khẩu hình gọi âm /a/, buông lỏng cơ, khép khẩu hình và chu môi đem âm /aʊ/ (Mẹo: gọi tương tự động âm “ao” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên chu môi)

Nguyên âm /ɪə/

Nguyên âm song /ɪə/ được cấu trở thành kể từ /ɪ/ và /ə/, thông thường xuất hiện tại trong những kể từ đem chứa chấp ee, ea trước phụ âm r hoặc l.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

peel

/peel /

Audio icon

atmosphere

/atmosphere /

Audio icon

dear

/dear /

Audio icon

meal

/meal /

Audio icon

image-alt

Cách vạc âm: mở rộng lớn khẩu hình sang trọng chiều ngang và nâng lưỡi gọi âm /i/, hạ cằm nhẹ nhàng fake sang trọng âm /ə/.

***Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh của những người Mỹ sẽ sở hữu tăng vạc âm (r).

Ví dụ: ear phiên âm Anh - Anh được xem là /ɪə/ tuy nhiên phiên âm Anh - Mỹ được xem là /ir/

Nguyên âm /eə/

Nguyên âm song /eə/ đem cơ hội vạc âm khá kiểu như với /eɪ/, tuy vậy nó thông thường đứng sau phụ âm /r/ và thông thường xuất hiện tại trong những kể từ đem chứa chấp “air”, “ere” hoặc “are”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

fair

/fair /

Audio icon

hair

/hair /

Audio icon

mare

/mare /

Audio icon

where

/where /

Audio icon

Lưu ý: phiên âm bên trên được vận dụng với giờ đồng hồ Anh - Anh, so với giờ đồng hồ Anh - Mỹ phiên âm được xem là /ɛr/

image-alt

Nguyên âm /ʊə/

Nguyên âm /ʊə/ được phối kết hợp kể từ âm /ʊ/ và /ə/, thông thường xuất hiện tại ở những kể từ đem “ur”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

endure

/endure /

Audio icon

curious

/curious /

Audio icon

jury

/jury /

Audio icon

pure

/pure /

Audio icon

image-alt

Cách vạc âm: chu môi và đẩy tương đối nhằm vạc âm /ʊ/, buông lỏng môi về tình trạng ngẫu nhiên để sở hữu âm /ə/.

Bài tập luyện vận dụng

1. Đọc đoạn thơ sau và phân chia group âm /ɪə/ hoặc /eə/

“I have had these ear

A hundred years

Well, no, not really

But very, very nearly!

When nobody’s there

I don’t care what I wear

And I sit on the stair

With my feet on a chair”

2. Xác tấp tểnh nguyên vẹn âm của những kể từ sau là /ʊ/ hoặc /u:/

food; June; look; news; room; school; soup; spoon; sugar; town; Tuesday; two

3. Hoàn trở thành câu sau, những vị trí trống trải được xem là những kể từ đem chứa chấp nguyên vẹn âm song /ei/ hoặc /ai/

(bye/day/dry/eight/flight/great/miles/night/right/time/way/white/wine)

1. The plane left in the evening and arrived the next morning. It was a (1)_________(2) __________.

2. It’s best vĩ đại drink (3) ____________(4) _____________ with fish.

3. Fourteen kilometers is about (5) ___________ (6) _______________.

4. There was no rain yesterday. It was a (7)_______________ (8)__________________.

5. I think I am lost - is this the (9) ______________(10) ___________ vĩ đại the beach?

6. We have had a (11) _____________ (12) __________.

Sau Lúc triển khai xong câu, gọi vĩ đại và luyện vạc âm.

Đáp án:

Bài 1:

Nhóm âm /eə/: very, there, wear, stair, chair

Nhóm âm /ɪə/: ear, years, really, nearly

Bài 2:

Nhóm âm /ʊ/: look, sugar, town

Nhóm âm /u:/: food; June; news; room; school; soup; spoon; Tuesday; two

Bài 3:

(1): night - (2): flight (máy cất cánh đựng cánh vô ban đêm nên đáp án được xem là chuyến cất cánh tối “night flight”)

(3): white - (4): wine (dựa vô động kể từ drink hoàn toàn có thể đoán được nghĩa ở phía trên cần dùng kể từ “white wine” rượu chát trắng)

(5): eight - (6): miles (xét theo đòi nghĩa, 14km là khoảng tầm 8 dặm)

(7): dry - (8): day (xét theo đòi nghĩa, trời ko mưa vậy lựa chọn “dry day”)

(9): right - (10): way (xét theo đòi nghĩa của lời nói trước)

(11): great - (12) time (loại trừ những kể từ bên trên hoặc theo đòi collocation “have a great time”)

Tổng kết

Trên đấy là nội dung bài viết cụ thể về khái niệm, cơ hội vạc âm của những nguyên âm song trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng qua loa nội dung bài viết này người học tập hoàn toàn có thể nâng cấp tài năng vạc âm của tớ.

Xem thêm: chapter and verse là gì


Nguồn tham lam khảo:

"8 Common American English Diphthongs with Examples." FluentU English, 17 Feb. 2023, www.fluentu.com/blog/english/english-diphthong/. Accessed 24 Mar. 2023.

Hancock, Mark. English Pronunciation in Use: Intermediate: Self-Study and Classroom Use.