drink đọc tiếng anh là gì

drink

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: drink đọc tiếng anh là gì

UK/drɪŋk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/drɪŋk/

  • /d/ as in day
  • /r/ as in run
  • /ɪ/ as in ship
  • /ŋ/ as in sing
  • /k/ as in cat
  • /d/ as in day
  • /r/ as in run
  • /ɪ/ as in ship
  • /ŋ/ as in sing
  • /k/ as in cat