dying of là gì

 • /ˈdaɪɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chết

  Tính từ

  Chết; hấp hối
  at one's dying hour
  lúc chết
  Thốt đi ra khi chết
  Sắp tàn
  dying years
  những năm mon lụi tàn

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  at death’s door , at kết thúc of rope , decaying , declining , disintegrating , done for * , doomed , ebbing , fading , fated , final , giving up the ghost , going , in extremis , moribund , mortal , one foot in grave , on last leg , passing , perishing , sinking , vanishing , withering , agonal , dead , expiring , fey , last , perishable

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: dying of là gì

  Xem thêm: i trong tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ