elevate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to elevate
Phân kể từ hiện tại tại elevating
Phân kể từ vượt lên trên khứ elevated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại elevate elevate hoặc elevatest¹ elevates hoặc elevateth¹ elevate elevate elevate
Quá khứ elevated elevated hoặc elevatedst¹ elevated elevated elevated elevated
Tương lai will/shall² elevate will/shall elevate hoặc wilt/shalt¹ elevate will/shall elevate will/shall elevate will/shall elevate will/shall elevate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại elevate elevate hoặc elevatest¹ elevate elevate elevate elevate
Quá khứ elevated elevated elevated elevated elevated elevated
Tương lai were to elevate hoặc should elevate were to elevate hoặc should elevate were to elevate hoặc should elevate were to elevate hoặc should elevate were to elevate hoặc should elevate were to elevate hoặc should elevate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại elevate let’s elevate elevate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.