environmental là gì

Công cụ cá nhân
 • /in,vairən'mentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về môi trường
  environmental pollution
  sự độc hại môi trường

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  môi trường
  atmospheric [environmental] temperature
  nhiệt chừng môi trường thiên nhiên (xung quanh)
  description and measurement of environmental noise
  mô mô tả và đo giờ ồn môi trường
  environmental administration
  sự quản lý và vận hành môi trường
  Environmental Affairs Programme (EAP)
  chương trình chở che môi trường
  environmental air conditioning
  điều hòa bầu không khí môi trường
  Environmental Analysis and Remote Sensing (EARS)
  phân tích môi trường thiên nhiên và cảm biến kể từ xa
  environmental architecture
  kiến trúc môi trường
  Environmental Assessment (EA)
  đánh giá chỉ môi trường
  environmental audit
  kiểm tra môi trường
  environmental chamber
  buồng tế bào phỏng môi trường
  environmental chamber
  buồng môi trường
  environmental collapse
  sự độc hại môi trường
  environmental condition
  điều khiếu nại môi trường
  environmental conditions
  điều khiếu nại môi trường
  environmental control
  kiểm soát môi trường
  environmental control
  điều chỉnh môi trường
  environmental control
  sự tinh chỉnh môi trường
  environmental control
  sự đánh giá môi trường
  environmental control system
  hệ thống tinh chỉnh môi trường
  Environmental Control System (ECS)
  hệ thống trấn áp môi trường
  environmental control table
  bảng tinh chỉnh môi trường
  Environmental Data Buoy (EDB)
  phao tài liệu môi trường
  Environmental Data Centre (California) (EDC)
  Trung tâm số liệu môi trường thiên nhiên (California)
  Environmental Data Service (NOAA) (EDS)
  Dịch vụ số liệu môi trường thiên nhiên (NOAA)
  environmental description
  sự tế bào mô tả môi trường
  environmental disaster
  thảm họa môi trường
  environmental engineering
  công nghệ môi trường
  environmental engineering
  công trình môi trường
  environmental engineering
  ngành môi trường
  Environmental for Visualizing Images (ENVI)
  môi ngôi trường nhằm để ý hình ảnh
  environmental hazards
  tác sợ hãi môi trường
  environmental impact
  tác động của môi trường
  environmental impact
  tác động môi trường
  environmental impact analysis
  phân tích hiệu quả môi trường
  environmental impact report
  báo cáo hiệu quả môi trường
  environmental impact statement
  báo cáo tác động môi trường
  Environmental impact statement (EIS)
  báo cáo hiệu quả môi trường
  environmental impact study
  nghiên cứu giúp hiệu quả môi trường
  environmental influence
  ảnh hưởng trọn môi trường
  environmental law
  luật môi trường
  environmental load
  tải trọng môi trường
  environmental loss time
  thời lừa lọc thất lạc bởi môi trường
  environmental management
  quản lý môi trường
  Environmental Management (EM)
  quản lý môi trường
  Environmental Management Agency (EMA)
  cơ quan lại quản lý và vận hành môi trường
  environmental monitoring
  kiểm soát môi trường
  Environmental Monitoring and Assessment Programme (EMAP)
  chương trình giám sát và Reviews môi trường
  environmental niche
  mảnh môi trường
  environmental parameters
  thông số môi trường
  environmental planning
  môi ngôi trường sở hữu quy hoạch
  environmental pointer
  con trở môi trường
  environmental pollution
  ô nhiễm môi trường
  environmental pollution
  sự độc hại môi trường
  environmental protection
  bảo vệ môi trường
  environmental protection
  sự đảm bảo môi trường
  environmental protection agency
  cơ quan lại đảm bảo môi trường
  environmental protection agency
  sở đảm bảo môi trường
  Environmental Protection Agency (EPA)
  cơ quan lại đảm bảo môi trường
  environmental range
  phạm vi môi trường
  environmental record
  bản ghi môi trường
  environmental record editing and printing
  hiệu chỉnh và in bạn dạng ghi môi trường
  environmental record editing and printing
  soạn thảo và in bạn dạng ghi môi trường
  Environmental Remote Sensing Unit (BritishAerospace Space Systems, Ltd) (ERSUN)
  Khối cảm biến môi trường thiên nhiên kể từ xa xăm (Hệ thống không khí thiên hà Anh Quốc)
  Environmental Research Laboratories (NOAA) (ERL)
  Các chống thực nghiệm phân tích môi trường thiên nhiên (NOAA)
  Environmental Research Satellite (ERS)
  vệ tinh ranh phân tích môi trường
  environmental sanitation
  vệ sinh môi trường
  Environmental Satellite (ENVISAT)
  vệ tinh ranh môi trường
  Environmental Science and Technology (ES&T)
  khoa học tập và technology môi trường
  environmental standards
  tiêu chuẩn chỉnh môi trường
  environmental survey
  sự phân tích môi trường
  Environmental Systems Research Institute (ESRI)
  viện phân tích những khối hệ thống môi trường
  environmental temperature
  nhiệt chừng môi trường
  environmental test chamber
  khoang demo môi trường
  environmental testing procedure
  phương pháp demo môi trường
  environmental variable
  biến môi trường
  EPA (EnvironmentalProtection Agency)
  cơ quan lại đảm bảo môi trường
  EREP (EnvironmentalRecord Editing and Printing)
  hiệu chỉnh và in bạn dạng ghi môi trường
  EREP (EnvironmentalRecord Editing and Printing)
  soạn thảo và in bạn dạng ghi môi trường
  Geophysical Environmental Research Inc Spectro- radiometer (GERS)
  của tổng hợp phân tích môi trường thiên nhiên vật lý cơ toàn cầu (Máy đo phổ sự phản xạ ~)
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  hệ thống vệ tinh ranh môi trường thiên nhiên địa tĩnh
  Integrated environmental design (IED)
  Thiết kế tiếp môi trường thiên nhiên nhất thể (IED)
  National Environmental Satellite Data and Information Service (NESDIS)
  dịch vụ vấn đề và tài liệu vệ tinh ranh môi trường thiên nhiên quốc gia
  National polar-orbiting Environmental Satellite System (NPOESS)
  hệ thống vệ tinh ranh môi trường thiên nhiên hành trình đặc biệt quốc gia
  planetary environmental engineering
  công nghệ môi trường thiên nhiên hành tinh

  Bạn đang xem: environmental là gì

  Xem thêm: chatting nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ