event nghĩa là gì

/i'vent/

Thông dụng

Danh từ

Sự việc, sự kiện
(thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc thi
Trường hợp ý, năng lực hoàn toàn có thể xảy ra
in the event of success
trong tình huống trở thành công
at all events; in any event
trong ngẫu nhiên tình huống nào là, vào cụ thể từng tình huống
Kết quả

Chuyên ngành

Xây dựng

sự khiếu nại, đổi mới cố, lấn (tác động), kỳ (động cơ châm trong)

Cơ - Điện tử

Kỳ (động cơ châm trong), giai đoạn

Toán & tin yêu

sự kiện

Giải quí VN: Là đối tượng người dùng địa lý xuất hiện tại bên trên hoặc nhập một đối tượng người dùng dạng đàng. Có tía loại sự kiện: dạng đàng, dạng liên tiếp và dạng điểm. Ví dụ, một đàng hẻm chạy phía trái bên trên tuyến phố I-10 kể từ dặm 1,5 cho tới dặm 2,một là một sự khiếu nại dạng đàng. Sự khiếu nại liên tiếp là một trong những sự khiếu nại dạng đàng toạ lạc chính thức trùng với địa điểm kết giục của tiến bộ trình sự khiếu nại, ví dụ điển hình mang lại số lượng giới hạn véc tơ vận tốc tức thời. Sự khiếu nại dạng điểm xuất thời điểm hiện tại một điểm bên trên tuyến phố, ví dụ một vụ tai nạn đáng tiếc xẩy ra ở địa điểm dặm 6,3 bên trên tuyến phố I-10. Trong ARC/INFO, sự khiếu nại được khái niệm nhập ngôi trường tính chất của route. Xem tăng route-system.

Xem thêm: bigger là gì

Bạn đang xem: event nghĩa là gì

ECB (eventcontrol bit)
bít điều khiển và tinh chỉnh sự kiện
ECB (eventcontrol block)
khối điều khiển và tinh chỉnh sự kiện
ELD (eventidentifier)
ký hiệu nhận dạng sự kiện
event class
nhóm sự khiếu nại đổi mới cố
event control bit (ECB)
bít điều khiển và tinh chỉnh sự kiện
event control block (ECB)
khối điều khiển và tinh chỉnh sự kiện
event descriptor
bộ tế bào mô tả sự kiện
event handler
bộ vận hành sự kiện
event identifier (EID)
ký hiệu nhận dạng sự kiện
event log entry
bản ghi sự kiện
event mask
mặt nạ che sự kiện
event mode
chế phỏng sự kiện
event processing
sự xử lý sự kiện
event projection
dự đoán sự kiện
event queue
hàng đợi sự kiện
event report
báo cáo sự kiện
event report
tường trình sự kiện
event reporting
báo cáo sự kiện
event source
nguồn sự kiện
event trace
vết sự kiện
event-driven programming
lập trình theo đòi sự kiện
external event
sự khiếu nại ngoài
internal event
sự khiếu nại mặt mày trong
linear event
sự khiếu nại dạng tuyến tính
point event
sự khiếu nại điểm
test event
sự khiếu nại kiểm thử
test event
sự khiếu nại test
to generate an event
sinh đi ra một sự kiện
to generate an event
tạo đi ra một sự kiện
valid test event
sự khiếu nại đánh giá hợp ý lệ
sự việc

Giải quí VN: Trong môi trường thiên nhiên điều khiển và tinh chỉnh theo đòi sự khiếu nại, đấy là một hành động-như dịch đem hoặc click chuột-dẫn cho tới việc dẫn đến một thông tin.

Kỹ thuật cộng đồng

biến cố
boundary event
biến cố giới hạn
certain event
biến cố vững chắc chắn
click event procedure
thủ tục bấm đổi mới cố
complement of an event
biến cố đối lập
complement of an event
phần bù của một đổi mới cố
complementary event
biến cố bù
complementary event
biến cố đối lập
completion event
biến cố kết thúc
complex event
biến cố phức tạp
controlling event
biến cố kiểm tra
course of an event
diễn đổi mới của đổi mới cố
critical event
biến cố cho tới hạn
dependent event
biến cố phụ thuộc
EDL (eventdescription language)
ngôn ngữ tế bào mô tả đổi mới cố
elementary [simple] event
biến cố sơ cấp
event bit
bit đổi mới cố
event class
nhóm sự khiếu nại đổi mới cố
event class
lớp đổi mới cố
event control bit (ECB)
bít điều khiển và tinh chỉnh đổi mới cố
event control block (ECB)
khối điều khiển và tinh chỉnh đổi mới cố
event counter
máy kiểm điểm đổi mới cố
event mô tả tìm kiếm language (EDL)
ngôn ngữ tế bào mô tả đổi mới cố
event identifier (EID)
ký hiệu nhận dạng đổi mới cố
event manager
bộ vận hành đổi mới cố
event mask
khung che đổi mới cố
event posting
sự nắp đặt điều đổi mới cố
event processing
sự xử lý đổi mới cố
event queue
hàng đợi đổi mới cố
event recorder
máy ghi đổi mới cố
event trace
vết đổi mới cố
event trapping
sự bẫy đổi mới cố
favorable event
biến cố thuận lợi
favourable event
biến cố thuận lợi
final event
biến cố kết thúc
Graphics, Windowing, and Event Subsystem (WindowsCE) (GWES)
Phân hệ hình họa, tạo ra hành lang cửa số và đổi mới cố (Windows CE)
impossible event
biến cố ko thể
independent event
biến cố độc lập
initial event
biến cố ban đầu
nodal event
biến cố nút
PER (Programevent recording)
sự ghi đổi mới cố chương trình
precipitation event
biến cố giáng thủy
precipitation event
biến cố mưa
program event recording (PER)
sự ghi đổi mới cố chương trình
progress of an event
diễn đổi mới của đổi mới cố
random event
biến cố ngẫu nhiên
sequence-of-event recorder
máy ghi chuỗi đổi mới cố
simple event
biến cố sơ cấp
simulated event
biến cố được tế bào phỏng
source event
biến cố ban đầu
time of event
thời gian ngoan đổi mới cố
lần tác động
lần tác dụng
trường hợp
In Any Event (IAE)
trong ngẫu nhiên tình huống nào
supension, payment in event of
thanh toán nhập tình huống tạm thời ngừng

Kinh tế

biến cố
event risk
rủi ro (vì) đổi mới cố
landmark event
biến cố xứng đáng ghi nhớ
mega-event
biến cố trọng đại
sự kiện
sự khiếu nại (quan trọng)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accident , act , action , advent , adventure , affair , appearance , business , calamity , case , catastrophe , celebration , ceremony , chance , circumstance , coincidence , conjuncture , crisis , deed , development , emergency , episode , experience , exploit , fact , function , holiday , incident , juncture , marvel , matter , milestone , miracle , misfortune , mishap , mistake , occasion , occurrence , pass , phase , phenomenon , predicament , proceeding , shift , situation , story , thing * , tide , transaction , triumph , turn , wonder , aftereffect , aftermath , causatum , conclusion , consequence , kết thúc , kết thúc result , eventuality , fortuity , hap , happenstance , issue , offshoot , outcome , outgrowth , product , resultant , sequel , sequent , termination , upshot , bout , contest , game , match , meet , tournament , happening , thing , news , corollary , kết thúc product , fruit , harvest , precipitate , ramification , result , sequence , actuality , reality , achievement , breakthrough , circumstantiality , competition , contingency , disaster , doing , fate , feat , landmark , scenario

Từ trái ngược nghĩa