fertile là gì

 • BrE /'fɜ:taɪl/
  NAmE /'fɜ:rtl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phì nhiêu, color mỡ
  Phong phú, dồi dào
  Có tài năng sinh sản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  màu mỡ
  phì nhiêu

  Điện lạnh

  phì (nhiêu)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abundant , arable , bearing , Đen , bountiful , breeding , breedy , bringing forth , childing , fecund , feracious , flowering , flowing with milk and honey , fruitful , generative , gravid , hebetic , loamy , lush , luxuriant , plenteous , plentiful , pregnant , procreant , producing , productive , proliferant , prolific , puberal , pubescent , rank , rich , spawning , teeming , uberous , vegetative , virile , with child , yielding , abounding , exuberant , fructuous , generous , hearty , in vitro , pistillate , profitable , profuse , progenitive

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: fertile là gì

  Xem thêm: participate là gì

  NHÀ TÀI TRỢ