find fault with là gì

Finding fault with Jehovah’s way of administering justice through his appointed servants can have disastrous consequences.

Việc chỉ trích cơ hội Đức Giê-hô-va thực hành công lý qua chuyện những tôi tớ được Ngài chỉ định hoàn toàn có thể đưa đến kết quả thảm khốc.

Bạn đang xem: find fault with là gì

He will not for all time keep finding fault, neither will he to tát time indefinite keep resentful.

Ngài ko bắt tội luôn luôn luôn, cũng chẳng lưu giữ lòng giẫn dữ cho tới đời đời kiếp kiếp.

(Job 40:8; 42:6) May we never make the mistake of finding fault with God!

(Gióp 40:3; 42:6) Mong sao tất cả chúng ta ko lúc nào vướng phải lỗi lầm là trách móc Đức Chúa Trời!

Do you complain, find fault, criticize others, dwell on negative thoughts?

Bạn sở hữu phàn nàn, chê trách cứ, chỉ trích những người dân không giống, sở hữu những ý suy nghĩ xấu đi không?

Finding fault with Moses’ judgments perhaps contributed to tát some instances of rebellion against his leadership.

Thái chừng chỉ trích Môi-se về những điều ông phán quyết có lẽ rằng tiếp tục dẫn theo vài ba tình huống một số trong những người trào lên ngăn chặn quyền chỉ dẫn của ông.

And you find fault with her?

Anh thấy cô ấy saiđâu?

I listen and I don’t find fault.

Tôi lắng tai và tôi ko bới lỗi.

Unrealistic expectations can make a person more prone to tát find fault and less inclined to tát forgive.

Những mong ngóng thiếu hụt thực tiễn hoàn toàn có thể khiến cho một người dân có khuynh phía tìm lỗi nhiều hơn thế nữa và không nhiều buông bỏ rộng lớn.

Because he understands the sinful nature of humans, Jehovah does not “keep finding fault” with repentant wrongdoers.

Bởi vì thế Ngài hiểu nhân loại vốn liếng sở hữu thực chất tội lỗi, Đức Giê-hô-va ko “bắt tội” kẻ sở hữu tội biết hối hận.

If we go out, we'll start finding faults with each other.

Nếu bản thân kế tiếp đi dạo, bản thân tiếp tục chính thức nom thấy những thiếu sót của nhau.

David knew that “Jehovah is merciful” and does not “keep finding fault” with us.

Đa-vít biết “Đức Giê-hô-va sở hữu lòng thương-xót” và “không bắt tội luôn luôn luôn” (câu 8- 10).

Don't find fault.

Không nhìn thấy lỗi.

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

(Psalm 145:16) What a mistake it would be to tát find fault with their Creator and ours!

(Thi-thiên 145:16) Con người tiếp tục phạm sai lầm đáng tiếc rộng lớn nếu như tìm cơ hội bắt lỗi Đấng sẽ tạo nên đi ra loại người và loại vật!

5:7 —In what sense did Nehemiah begin “finding fault with the nobles and the deputy rulers”?

5:7—Tại sao Nê-hê-mi “cãi-lẫy với [“quở trách”, Tòa Tổng Giám Mục] những người dân tước-vị và những quan-trưởng ”?

He will not for all time keep finding fault . . .

Ngài ko bắt tội luôn luôn luôn...

He will not for all time keep finding fault, neither will he to tát time indefinite keep resentful.”

Ngài ko bắt tội luôn luôn luôn, Cũng chẳng lưu giữ lòng giẫn dữ cho tới đời đời”.

He looks on, not to tát find fault, but to tát tư vấn your endeavor to tát vì thế good.

Ngài để ý, ko nên nhằm tìm lỗi tuy nhiên nhằm thêm thắt mức độ mang đến nỗ lực của chúng ta nhằm thực hiện điều chính.

Rather kêu ca finding fault, what have many Christian husbands learned to tát do?

Thay vì thế bới móc lỗi lầm, nhiều người ông xã tín đồ vật Đấng Christ học tập cách thức gì?

But he seemed to tát be constantly finding fault with my work.

Nhưng anh có vẻ như luôn luôn trực tiếp chỉ trích việc làm tôi thực hiện.

(Psalm 139:23, 24) Are we inclined to tát find fault with Jehovah’s people?

(Thi-thiên 139:23, 24) Chúng tớ sở hữu khuynh phía bắt lỗi dân của Đức Giê-hô-va hoặc không?

19 You will therefore say to tát me: “Why does he still find fault?

19 Như thế anh tiếp tục phát biểu với tôi: “Vậy sao ngài còn bắt lỗi?

It is, rather, to tát find fault with Jesus for doing good things on the Sabbath.

Thay vì vậy, chúng ta chỉ ham muốn bắt lỗi Chúa Giê-su vì thế tiếp tục thao tác lành lặn trong thời gian ngày Sa-bát.

He will not for all time keep finding fault, neither will he to tát time indefinite keep resentful.”

Xem thêm: cib là gì

Ngài ko bắt tội luôn luôn luôn, cũng chẳng lưu giữ lòng giẫn dữ cho tới đời đời”.

Because they always find fault with each other.

Bởi vì thế chúng ta luôn luôn trực tiếp nhìn thấy lỗi cùng nhau.