fit tiếng anh là gì

/fit/

Thông dụng

Danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ( (cũng) fytte)
Cơn (đau)
a fit of coughing
cơn ho
a fit of laughter
sự cười cợt rộ lên
Sự ngất cút, sự xỉu
to fall down in a fit
ngất đi
Đợt
a fit of energy
một mùa gắng sức
Hứng
when the fit is on one
tuỳ hứng
(scots = foot)
Sự thực hiện mang lại một vừa hai phải, sự kiểm soát và điều chỉnh mang lại vừa
Kiểu hạn chế (quần áo) mang lại một vừa hai phải vặn
Cái một vừa hai phải vặn
to be a tight fit
vừa như in
to be a bad fit
không vừa

Tính từ

Dùng được; tương thích, một vừa hai phải hơn; xứng đáng
not fit for the job
không đầy đủ tài năng thao tác làm việc đó
a fit time and place for a gathering
thời gian giảo và vị trí tương thích mang lại cuộc họp
Đúng, phải
it is not fit that one treats one's friends badly
xử tệ với các bạn là ko đúng
Sẵn sàng; đến thời điểm phải
to go on speaking till it is fit lớn stop
tiếp tục phát biểu cho tới khi cần được nghỉ
Mạnh khoẻ, sung sức
to feel fit
thấy khoẻ
to look fit
trông khoẻ
to be as fit as a fiddle
khoẻ như vâm; cực kỳ sung sức
Bực cho tới nỗi; phí phạm mang tới nỗi (có thể thực hiện điều gì ko suy nghĩ); mệt mỏi cho tới nỗi (có thể té lăn lóc ra)
(thông tục) (dùng (như) phó từ) cho tới nỗi
to laugh fit lớn split one's side
cười cho tới vỡ bụng

Ngoại động từ

Hợp, vừa
this coat does not fit me
tôi vướng cái áo này sẽ không vừa
Làm mang lại ăn ý, thực hiện mang lại vừa
to fit oneself for one's tasks
chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; thực hiện cho chính mình thỏa mãn nhu cầu với nhiệm vụ
Lắp
to fit a spoke
lắp một nan hoa

Nội động từ

Vừa hợp
your clothes fit well
quần áo của anh ấy khoác cực kỳ vừa
Thích ăn ý, tương thích, ăn khớp
his plan doesn't fit in with yours
kế hoạch của chính nó ko đồng bộ với plan của anh

Cấu trúc từ

to give somebody fits
Đánh thắng ai một cơ hội dễ dàng dàng
by fits and starts
không đều, thất thông thường, các mùa một
to give someone a fit
làm ai ngạc nhiên
Xúc phạm cho tới ai
to fit the bill
thích phù hợp với thực tế
to throw a
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên
not lớn be fit lớn hold a candle lớn someone
không sánh nổi với ai, ko xứng đáng xách dép mang lại ai
if the cap fits
có tịch nên cựa quậy, đem tật nên lúc lắc mình
to fit in
ăn khớp; khớp với
Làm mang lại khớp với
to fit on
mặc demo (quần áo)
to fit a coat on
mặc demo cái áo choàng
to fit out
to fit up
Trang bị
Sửa sang trọng mang lại đem tiện ngờ (nhà ở)

Chuyên ngành

Toán & tin

thích ăn ý, tương thích // kẻ bám theo điểm

Cơ - Điện tử

Sự thi công, sự kiểm soát và điều chỉnh mang lại một vừa hai phải, (adj) một vừa hai phải, ăn ý, khớp, (v) thi công, khớp nhau

Cơ khí & công trình

rà lắp
tán đinh
vừa
vừa khít

Giải mến EN: A dimensional relationship between mating parts in which limits of tolerances for such parts as shafts and holes result in fits of various quality, which are established by a phối of uniform standards and specifications.

Giải mến VN: Là quan hệ về kich thước thân thiết nhì phần tử cặp đôi bạn trẻ cùng nhau nhập bại số lượng giới hạn dung sai cho những phần như trục và lỗ sinh đi ra phù phù hợp với đa dạng và phong phú quality, được thiết lập vày một hội tụ những chi chuẩn chỉnh và thông số kỹ thuật nghệ thuật thống nhất.

Bạn đang xem: fit tiếng anh là gì

Xem thêm: periodically là gì

Xây dựng

sự sửa lắp

Kỹ thuật cộng đồng

hợp
khớp
khớp nhau
làm khớp
làm mến hợp
lắp
lắp ghép
gắn vào
ăn khớp
phù hợp
sự ăn khớp
ráp
sự thực hiện mang lại vừa/ sự kiểm soát và điều chỉnh mang lại vừa

Giải mến EN: The manner in which one part joins or aligns with another..

Giải mến VN: Kiểu, phương pháp nhưng mà một phần tử nối hoặc đứng trở thành sản phẩm với 1 vật không giống.

sự lắp
sự thi công ghép
sửa lắp
thích hợp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
able , adapted , adequate , advantageous , apposite , apt , becoming , befitting , beneficial , capable , comely , comme il faut , competent , conformable , convenient , correct , correspondent , deserving , desirable , due , equipped , equitable , expedient , favorable , feasible , felicitous , fitted , fitting , good enough , happy , just , likely , meet , opportune , practicable , preferable , prepared , proper , qualified , ready , right , rightful , seasonable , seemly , tasteful , timely , trained , well-suited , wise , worthy , able-bodied , fit as a fiddle , hale , in good condition , muscled , robust , slim , sound , strapping * , toned , trim , up lớn snuff , well , wholesome , wrapped tight , tailor-made , appropriate , good , suitable , useful , deserved , merited , healthful , hearty , whole
noun
access , attack , blow , bout , burst , caprice , conniption , convulsion , epileptic attack , frenzy , humor , jumps , mood , outbreak , outburst , paroxysm , rage , rush , spasm , spate , spell , stroke , tantrum , throe , torrent , turn , twitch , whim , whimsy
verb
accord , agree , answer , apply , be apposite , be apt , become , be comfortable , be consonant , befit , be in keeping , click * , concur , conform , consist , dovetail * , go , go together , go with , harmonize , have its place , interlock , join , match , meet , parallel , relate , respond , phối , suit , tally , accommodate , accoutre , arm , fix , furnish , get , implement , kit out , make , trang điểm , outfit , prepare , provide , ready , rig * , adjust , alter , arrange , dispose , fashion , modify , place , position , quadrate , reconcile , shape , square , tailor , tailor-make , prime , accouter , appoint , equip , fit out , gear , rig , turn out , kiểm tra , chime , comport with , correspond , acclimate , acclimatize , dovetail

Từ ngược nghĩa