following là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to follow
Phân kể từ hiện tại tại following
Phân kể từ quá khứ followed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại follow follow hoặc followest¹ follows hoặc followeth¹ follow follow follow
Quá khứ followed followed hoặc followedst¹ followed followed followed followed
Tương lai will/shall² follow will/shall follow hoặc wilt/shalt¹ follow will/shall follow will/shall follow will/shall follow will/shall follow
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại follow follow hoặc followest¹ follow follow follow follow
Quá khứ followed followed followed followed followed followed
Tương lai were to follow hoặc should follow were to follow hoặc should follow were to follow hoặc should follow were to follow hoặc should follow were to follow hoặc should follow were to follow hoặc should follow
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại follow let’s follow follow
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.