foot đọc tiếng anh là gì

foot

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: foot đọc tiếng anh là gì

UK/fʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/fʊt/

  • /f/ as in fish
  • /ʊ/ as in foot
  • /t/ as in town
  • /f/ as in fish
  • /ʊ/ as in foot
  • /t/ as in town