garage đọc là gì

garage

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: garage đọc là gì

UK/ˈgær.ɑːʒ//ˈgær.ɪdʒ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/gəˈrɑːʒ/

  • /g/ as in give
  • /æ/ as in hat
  • /r/ as in run
  • /ɑː/ as in father
  • /ʒ/ as in vision
  • /g/ as in give
  • /ə/ as in above
  • /r/ as in run
  • /ɑː/ as in father
  • /ʒ/ as in vision