gift from là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/gift/

Bạn đang xem: gift from là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu căn nhà đề
 • danh từ

  sự ban mang lại, sự mang lại, sự tặng

  I would not take (have) it at a gift

  không mang lại tôi cũng lấy

 • quà tặng, rubi biếu

  birthday gifts

  quà tặng nhập thời điểm ngày sinh

 • tài, nhân tài, năng khiếu

  Xem thêm: barbell là gì

  a gift for poetry

  tài thực hiện thơ

  the gift of the gab

  tài ăn nói

 • động từ

  tặng, biếu, cho

 • ban mang lại, phú cho

  Xem thêm: houseboat là gì

  Từ sát giống

  gifted gift-horse foregift


Từ vựng giờ Anh theo dõi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản