glass đọc tiếng anh là gì

glass

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: glass đọc tiếng anh là gì

UK/glɑːs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/glæs/

  • /g/ as in give
  • /l/ as in look
  • /ɑː/ as in father
  • /s/ as in say
  • /g/ as in give
  • /l/ as in look
  • /æ/ as in hat
  • /s/ as in say